Tähtsamad tegemised puhkuste perioodil

06.08.2021 | 12:02

Juulikuu ja lõppenud nädala jooksul kontrolliti avalikku teavet Tallinnas Nõmmel ja Mustamäel, Viimsis, Laagris, Kiviõlis, Pärnus ja Hiiumaal. Esmakontrollide käigus tuvastati kaheksa keeleseaduse rikkumist. Järelkontrolli käigus tuvastas inspektor, et kolmest ettekirjutusest kaks on täitmata.
    • Jaga

Sel perioodil laekus Keeleametile 28 kaebust, millega koheselt tegeldi.

Eesti Hambaarstide Liidu palvel kontrollitakse hambaraviga tegelevate ettevõtete töötajate eesti keele oskust, jätkus keelekontroll iDent OÜ-s. Esmakontrollis tehti kolm ettekirjutust.

Päästeameti Ida Päästekeskuse Kiviõli päästekomandos vormistati üks järelkontrolliakt ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati kolme koolitusfirma tegevusloa taotlust, neist kahe õppekavad tunnistati nõuetele vastavaks ning edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Üks koolitusfirma peab oma õppekavades tegema täiendusi. Kaks firmat esitasid taotluse õppekavade muutmiseks, kumbki ei vastanud nõuetele ning need lükati tagasi. Seitse taotlust esitati uute koolitajate lisamiseks, heakskiidu said kuus koolitajat.