Eesti keele staatus tähendab eesti keele õiguslikku seisundit, mille põhialused on määratud Eesti Vabariigi põhiseaduses. Selle preambulis on kirjas, et Eesti riigi ülesanne on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Põhiseaduse § 6 sätestab, et Eesti riigikeel on eesti keel.

Keeleamet analüüsib keeleseadust ning teisi keeleoskust ja keelekasutust reguleerivaid õigusakte ning teeb ettepanekuid õigusaktide aja- ning asjakohastamiseks. Selleks tehakse koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna ning Eesti keelenõukoguga. Eesti keel mainekujunduse valdkonnas tehakse koostööd Emakeele Seltsi, Eesti Keele Instituudi ning teiste keeleasutustega.

Viimati uuendatud: 15.09.2022