Info keelefirmadele

Keeleameti pädevuses on teha keelekoolitajate tegevuse üle järelevalvet, tutvuda eesti keele täienduskoolituse korraldusega ning viibida koolituse läbiviimise juures (KeeleS § 31 lg 1 p 5). Keeleamet peab täiskasvanute koolitajate registrit, kust saavad teavet Eesti Töötukassa, Integratsiooni Sihtasutus jt asjaomased asutused.

Täienduskoolitusel osalejal on õigus tutvuda õppekava ja muude õppimisega seotud dokumentidega (TäKS § 12), selleks on täienduskoolitusasutuse pidaja kohustatud pidama veebilehte (TäKS § 5). Õppetöö peab toimuma kinnitatud õppekava alusel.

Kui koolitusfirma soovib tööle võtta uue õpetaja, siis tuleb õpetaja kvalifikatsiooni ja töökogemust tõendavate dokumentidega taotlus saata kas Haridus- ja Teadusministeeriumile või Keeleametile. Taotluse vorm (allalaaditav).

Kui koolitusfirma soovib kinnitatud õppekava muuta, tuleb esitada haridus- ja teadusministeeriumile vastavalt MSÜS § 30 lõikele 1 teatis, et kavatseb muuta kontrolliesemega seotud asjaolusid ehk muuta õppekava. Koolitusasutus peab muutmise kavatsusest teada andma vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust (teatises peab kindlasti välja tooma kuupäeva, millal asutus plaanib muudatust rakendama hakata). Teatis koos uue õppekava või õppekava lisaga saadetakse HTM-i üldmeilile (hm@hm.ee). HTM edastab õppekava sisulise hinnangu andmiseks Keeleametile, kes annab õppekavale hinnangu ja edastab selle HTM-ile. Lisainfo HTM veebilehel.

Küsimuste korral võib pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Evelyn Sauli (evelyn.saul@hm.ee; 735 0117) või Keeleameti järelevalveosakonna juhataja Merle Loodus-Adamsoni (Merle.Adamson@keeleamet.ee) poole.

Viimati uuendatud: 02.11.2022