Info keelefirmadele

Keeleameti pädevuses on teha keelekoolitajate tegevuse üle järelevalvet, tutvuda eesti keele täienduskoolituse korraldusega ning viibida koolituse läbiviimise juures (KeeleS § 31 lg 1 p 5). Andmed täiskasvanute keelekoolitajate kohta on kättesaadavad Keeleameti veebilehel ning nendega võivad tutvuda kõik huvitatud osapooled.

Täienduskoolitusel osalejal on õigus tutvuda õppekava ja muude õppimisega seotud dokumentidega (TäKS § 12), selleks on täienduskoolitusasutuse pidaja kohustatud pidama veebilehte (TäKS § 5). Õppetöö peab toimuma kinnitatud õppekava alusel.

Kui koolitusfirma soovib tööle võtta uue õpetaja, siis tuleb õpetaja kvalifikatsiooni ja töökogemust tõendavate dokumentidega taotlus saata kas Haridus- ja Teadusministeeriumile või Keeleametile. Taotluse vorm (allalaaditav). Keeleamet palub esitada andmed koolitajate ja nende eesti keele õpetamise kogemuse kohta väga täpselt.

Kui töökogemuse ja koolituste andmete põhjal ei selgu, kas koolitaja on õpetanud täiskasvanutele eesti keelt, võib taotlusele lisada ka koolitaja portfoolio, milles saab täpsustada, kus, millal ja millist metoodikat kasutades koolitaja on varem töötanud.

KeeleS § 282 p 2 kohaselt peab koolitusfirmal olema õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik arv nõutava pädevusega õpetajaid. Täiskasvanute koolitajatele ei ole Eestis kvalifikatsiooninõudeid kehtestatud ja koolitusmaastik on väga mitmekesine. Eestis on olemas täiskasvanute koolitaja kutse, mille taotlemine ei ole kohustuslik, küll aga tõendab kutsetunnistus täiskasvanute koolitaja kompetentside olemasolu (täiskasvanute koolitaja 7. või 8. tase). Keeleõppes eeldatakse, et koolitajal on filoloogi haridus kõrghariduse tasemel; samas on võimalik, et koolitaja on muu eriala taustaga, kuid ta on omandanud vajalikud teadmised ja oskused täienduskoolituste kaudu või tal on pikaajaline kogemus eesti keele õpetamisel täiskasvanutele. Kõik sellised andmed tuleks esitada Keeleametile, sest see aitab ametil koolitajate pädevust objektiivsemalt hinnata.

Kui koolitusfirma soovib kinnitatud õppekava muuta, tuleb esitada haridus- ja teadusministeeriumile vastavalt MSÜS § 30 lõikele 1 teatis, et kavatseb muuta kontrolliesemega seotud asjaolusid ehk muuta õppekava. Koolitusasutus peab muutmise kavatsusest teada andma vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust (teatises peab kindlasti välja tooma kuupäeva, millal asutus plaanib muudatust rakendama hakata). Teatis koos uue õppekava või õppekava lisaga saadetakse HTM-i üldmeilile ([email protected]). HTM edastab õppekava sisulise hinnangu andmiseks Keeleametile, kes annab õppekavale hinnangu ja edastab selle HTM-ile. Lisainfo HTM veebilehel.

Küsimuste korral võib pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Evelyn Sauli ([email protected]; 735 0117) või Keeleameti järelevalveosakonna juhataja Merle Loodus-Adamsoni ([email protected]) poole.

Viimati uuendatud: 08.05.2023