Eraelulise teabe hoidmine

Dokumendiregistris ei näidata eraisikute nimesid, vaid märgitakse saatjaks Eraisik. Saatja täisnimi on nähtav asutusesiseses infosüsteemis

Eraisikutega suhtluses kasutatakse juurdepääsupiiranguid vastavalt avaliku teabe seaduse §35 lg 1 p 11-15 sätetele ning juurdepääsupiirangu on kehtestatud järgmistele dokumentidele:

 • dokumendid ja kirjavahetus, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid, perekonnaelu üksikasju, isiku vaimsete või füüsiliste kannatuste kirjeldusi;
 • dokumendid (sh lepingud ja kirjavahetus), mis sisaldavad eraisikute isikuandmeid, millele juurdepääs võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust (kodune aadress, e-posti aadress, kontakttelefon);
 • dokumendiregistri kaudu ei avaldata eraisikute andmeid sisaldavaid dokumente. 

  Dokumentidega on võimalik tutvuda teabenõude korras, kusjuures kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ette nähtud juhtudel või volikirja esitamisel.

  Kaebuse/vaide, selgitustaotluse, märgukirja ja teabenõude läbivaatamine ja vastamine

  Teie isikuandmeid kasutame asja lahendamiseks ja Teile vastamiseks. Teisele osapoolele avaldame esitaja isikuandmeid üksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.

  Kui olete saatnud meile kaebuse, selgitustaotluse või teabenõude, mille läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

  Teiega peetud kirjavahetust ja selle läbivaatamise materjale võime kasutada ka asutuse-siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

  Menetlusdokumentide osapooltele kättetoimetamine toimub:

  • e-posti teel;
  • posti teel liht- või tähitud kirjana (postirisk on postiteenuse osutajal ning kirja saajal);
  • kullerteenusega.

  Kasutame kättetoimetamisel aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad äriregistrist.

  Kaebuste ja teabenõuete andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Sealt on näha dokumendi saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis vastavalt „Kaebus“, „Avaldus”, Märgukiri” või „Teabenõue”. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutuse-siseselt.

  Kaebused ja nendega seotud kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab sellega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti eemaldame Teie kontaktandmed, nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

  Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

  Meile esitatud kaebusi ja teabenõudeid ja sellealast kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

  Meile tööle kandideerimine

  • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • eeldame, et võime kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda;
  • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
  • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi ning vastuväiteid;
  • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
  • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
  • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses
   sätestatud juhtudel.
  Õigus tutvuda enda andmetega

  Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest.

  Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

  Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

  Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

  Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.

  Keeleameti andmekaitsespetsialist

  Anu Vimba

   +372 626 3348

  [email protected]


   

Viimati uuendatud: 26.10.2022