1.    Üldsätted

 • 1.1.    Järelevalveosakond (edaspidi osakond) on Keeleameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
 • 1.2.    Osakond juhindub oma tegevuses Eesti seadustest ja muudest õigusaktidest, ameti ja osakonna põhimäärusest, ameti asjaajamiskorrast ning muudest sisemist töökorraldust reguleerivatest dokumentidest.

2.    Osakonna asukoht, struktuur ja alluvus

 • 2.1.    Osakond asub Tallinnas.
 • 2.2.    Osakonna koosseisus on piirkondlikud järelevalvetalitused (edaspidi talitus):
  • 1.) Tallinna ja Harjumaa järelevalvetalitus – asukoht Tallinn;
  • 2.) Ida-Viru järelevalvetalitus – asukoht Kohtla-Järve;
  • 3.) Lõuna-Eesti järelevalvetalitus – asukoht Valga.
 • 2.3.    Osakond allub vahetult ameti peadirektorile.

3.    Osakonna sümboolika

 • 3.1.    Osakond kasutab asjaajamisel asutuse üldplanki, mille allkirjastab osakonna juhataja.

4.    Osakonna ülesanded

 • 4.1.    Osakonna põhiülesanded on keeleseaduse ja teiste keeleoskusnõudeid ja keelekasutust sätestavate õigusaktide täitmise järelevalve; eesti keele täienduskoolitusasutuste tegevuslubade menetlemine; ettepanekute tegemine eesti keele täienduskoolitusasutuste kvaliteedi parendamiseks ning isikute ja asutuste nõustamine keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide rakendamisel.
 • 4.2.    Põhiülesannete täitmiseks osakond:
 • 4.2.1.    teeb järelevalvet seaduste alusel kehtestatud eesti keele ja võõrkeelte kasutamise nõuete järgimise üle riigiasutuses, kohalikus omavalitsuses ja nende hallatavas asutuses ning avalik-õigusliku juriidilise isiku asutuses (edaspidi asutus), notari, kohtutäituri või vandetõlgi büroos, äriühingus, mittetulundusühingus või sihtasutuses ning füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses; nõustab asutusi avaliku teabe seadustele vastavuse küsimustes;
 • 4.2.2.    kontrollib ametnikele või töötajatele teenistuskohustuste või tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel eesti keele oskuse nõuete kohaldamist tööandja poolt, nõustab tööandjat keeleoskusnõuete kohaldamisel ja eesti keele õppimise võimaluste küsimustes;
 • 4.2.3.    kontrollib ametniku või töötaja eesti keele oskuse vastavust keeleseaduse ja teiste keeleoskusnõudeid sätestavate õigusaktide alusel kehtestatud eesti keele oskuse nõuetele ning vajaduse korral teeb ettekirjutuse nõutava keeleoskustaseme omandamiseks, suunab ametniku või töötaja tasemeeksamile või teeb ettepaneku ametniku ametisse nimetamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks või töötaja töölepingu lõpetamiseks; nõustab keeleõppe võimaluste ning sobiva keeleõppekursuse valiku küsimuses;
 • 4.2.4.    kontrollib ametliku keelekasutuse, sh ametlike veebilehtede keelekasutuse vastavust eesti kirjakeele normile ning keelekasutuse hea tava järgimist avalikel siltidel, viitadel, kuulutustel, teadaannetes ja reklaamis;
 • 4.2.5.    kontrollib ametliku nimekuju kasutamist ja ümberkirjutusreeglite järgimist ametlikus keelekasutuses;
 • 4.2.6.    kontrollib eestikeelse tõlke olemasolu võõrkeelse audiovisuaalse teose avalikul esitamisel, telejaamade võõrkeelsete saadete edastamisel ja avalikkusele suunatud rahvusvaheliste ürituste korraldamisel;
 • 4.2.7.    kontrollib eestikeelse kasutusjuhendi ja nõuetekohase eestikeelse märgistuse olemasolu kaupade ja teenuste pakkumisel ning eestikeelse üldteabe olemasolu müügi- ja teenindusasutuses;
 • 4.2.8.    teeb kontrolli tulemusel asutustele ettekirjutusi, annab soovitusi, nõustab ning vajadusel rakendab sunnivahendeid;
 • 4.2.9.    selgitab tegevusvaldkonna põhimõtteid ja nõudeid avalikkusele;
 • 4.2.10.    analüüsib kontrollide tulemusi, koostab aruandeid, kokkuvõtteid ja üldistusi;
 • 4.2.11.    hindab eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba taotleva koolitusasutuse õppekavade, õppekeskkonna ja õpetajate vastavust seaduses või seaduse alusel kehtestatud nõuetele;
 • 4.2.12.    hindab koolitusasutuste muid taotlusi;
 • 4.2.13.    tutvub tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse ja selle korraldusega ning kontrollib nende vastavust keeleseaduse ja teiste asjaomaste õigusaktide nõuetele;
 • 4.2.14.    teeb ettepanekuid koolitusasutustele eesti keele täienduskoolituse kvaliteedi parandamiseks;
 • 4.2.15.    nõustab koolitusasutuste juhte ja koolitajaid;
 • 4.2.16.    teavitab eesti keelt mittevaldavaid inimesi koolitusloa saanud keelefirmadest, keeleõppevõimalustest ja nõustab neid sobiva keeleõppe kursuse valikul;
 • 4.2.17.    teeb koostööd teiste valdkondlike asutuste ja organisatsioonidega;
 • 4.2.18.    annab eksperdihinnanguid koolitusasutuste töö kohta;
 • 4.2.19.    osaleb keeleõppega seotud hankekomisjonide töös;
 • 4.2.20.    analüüsib koolitusasutuste tööd ja teeb ettepanekuid täiskasvanute keeleõppesüsteemi arendamiseks ja tõhustamiseks.

5.    Osakonna juhtimine

 • 5.1.    Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti peadirektor.
 • 5.2.    Osakonnajuhataja alluvus ja asendamine, pädevus, õigused ja kohustused ning kvalifikatsiooninõuded määratakse tema ametijuhendis.

6.    Osakonna ametnikud ja töötajad

 • 6.1.    Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist ning töötajatega sõlmib ja lõpetab töölepingu ameti peadirektor.
 • 6.2.    Osakonna ametnike ja töötajate alluvus ja asendamine, teenistusülesanded, õigused ja kohustused ning kvalifikatsiooni- ja kompetentsinõuded määratakse ametijuhendis või töölepingus.

7.    Osakonna õigused ja kohustused

 • 7.1.    Osakonnal on õigus:
 • 7.1.1.    saada oma tööks vajalikku teavet, pääseda ligi osakonna ülesannete täitmiseks vajalikele elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele;
 • 7.1.2.    saada andmeid ameti teistelt struktuuriüksustelt;
 • 7.1.3.    saada osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale, kirjandust ning tehnilist ja infoabi;
 • 7.1.4.    saada osakonna ametnike ja töötajate teenistusülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust;
 • 7.1.5.    teha ettepanekuid ameti või osakonna tööga seotud valdkonda puudutavates küsimustes.
 • 7.2.       Osakonnal on kohustus:
 • 7.2.1.    täita temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
 • 7.2.2.    kasutada osakonna kasutusse antud vara ja vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt.
   

Viimati uuendatud: 26.10.2022