Keeleameti üks peaülesandeid on riikliku järelevalve tegemine keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle. Aruannetest leiad andmeid eesti keele oskuse ja kasutamise nõuete täitmise järelevalve kohta nii avalikus kui ka erasektoris, samuti teavet täiskasvanute keeleõppe korralduse ja sellega seotud olulisemate tegevuste kohta.

1 | 1

Viimati uuendatud: 19.02.2024