1.    Üldsätted

 • 1.1.    Keelepoliitika elluviimise ja arendamise osakond (edaspidi osakond) on Keeleameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
 • 1.2.    Osakond juhindub oma tegevuses Eesti seadustest ja muudest õigusaktidest, ameti ja osakonna põhimäärusest, ameti asjaajamiskorrast ning muudest sisemist töökorraldust reguleerivatest dokumentidest.

2.    Osakonna asukoht ja alluvus

 • 2.1.    Osakond asub Tallinnas.
 • 2.2.    Osakond allub vahetult ameti peadirektorile.

3.    Osakonna sümboolika

 • 3.1.    Osakond kasutab asjaajamisel asutuse üldplanki, mille allkirjastab osakonna juhataja.

4.    Osakonna ülesanded

 • 4.1.    Osakonna põhiülesanded on osalemine keelepoliitika väljatöötamises; keeleolukorra, õigusaktide tõhususe ja keeleseaduse täitmise järelevalve tulemuslikkuse analüüs; isikute ja asutuste nõustamine keelealaste õigusaktide rakendamise ning keeleõppe küsimustes; täiskasvanute eesti keele täiendusõppe koordineerimine ning keeletehnoloogia seire oma tegevusvaldkonna piires.
 • 4.2.    Põhiülesannete täitmiseks osakond:
 • 4.2.1.    teeb ettepanekuid Eesti ja Euroopa Liidu keelepoliitika kujundamiseks ja keelealaste õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks;
 • 4.2.2.    koordineerib ja viib koostöös teiste asutustega läbi eesti keele staatuse ja maine parandamisele suunatud tegevusi;
 • 4.2.3.    analüüsib eri valdkondade ja piirkondade keeleolukorda ning suunab selle arengut;
 • 4.2.4.    hindab keelealaste õigusaktide tõhusust ja järelevalvetöö tulemuslikkust;
 • 4.2.5.    teavitab avalikkust keelevaldkonna seisundist ja selgitab avalikkusele keeleseaduse nõudeid;
 • 4.2.6.    edendab eri valdkondade keelekasutust ning teeb ettepanekuid keelekasutuse hea tava, stiiliraamatute, eestikeelse tehnilise dokumentatsiooni, eestikeelsete standardite väljatöötamiseks ja laia kasutusalaga standardite eesti keelde tõlkimiseks;
 • 4.2.7.    hindab ametile kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide keelepoliitilisi aspekte ja vajaduse korral teeb ettepanekuid nende vastavusse viimiseks riigi keelepoliitika eesmärkidega;
 • 4.2.8.    nõustab isikuid keeleliste inimõiguste valdkonnas;
 • 4.2.9.    nõustab ettevõtjaid keelealaste õigusaktide rakendamise küsimustes; 
 • 4.2.10.    nõustab tööandjaid töötajatele eesti keele oskuse nõuete kohaldamisel ja eesti keele õppe korraldamisel;
 • 4.2.11.    hindab koostöös järelevalveosakonnaga töötaja või ametniku eesti keele oskuse vastavust töö- või ametikohal töötamiseks;
 • 4.2.12.    keeleõiguste tagamiseks ja keeleseisundi kirjeldamiseks koostab asutuse või ettevõtte keeleprofiili ja osaleb töötajate keeleõppe käigu kirjelduse (language biography v keeleportfell) koostamisel ja saadud andmete töötlemisel;
 • 4.2.13.    teavitab eesti keelt mittevaldavaid inimesi keeleõppevõimalustest ja nõustab neid sobiva keeleõppekursuse valikul;
 • 4.2.14.    koordineerib täiskasvanute keeleõpet ja edendab sellekohast teabevahetust, teeb ministeeriumile ettepanekuid täiskasvanute keeleõppesüsteemi tõhustamiseks ja arendamiseks;
 • 4.2.15.    jälgib keeletehnoloogia rakendamist eri eluvaldkondades, teeb oma tegevusvaldkonnast lähtudes ministeeriumile ettepanekuid keeletehnoloogiliste lahenduste paremaks rakendamiseks ja uute rakenduste väljatöötamiseks;
 • 4.2.16.    Teeb koostööd valdkondlike asutuste ja teiste erialaorganisatsioonidega.

5.    Osakonna juhtimine

 • 5.1.    Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti peadirektor.
 • 5.2.    Osakonnajuhataja alluvus ja asendamine, pädevus, õigused ja kohustused ning kvalifikatsiooninõuded määratakse tema ametijuhendis.

6.    Osakonna ametnikud ja töötajad

 • 6.1.    Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist ning töötajatega sõlmib ja lõpetab töölepingu ameti peadirektor.
 • 6.2.    Osakonna ametnike ja töötajate alluvus ja asendamine, teenistusülesanded, õigused ja kohustused ning kvalifikatsiooni- ja kompetentsinõuded määratakse ametijuhendis või töölepingus.

7.    Osakonna õigused ja kohustused

 • 7.1.    Osakonnal on õigus:
 • 7.1.1.    saada oma tööks vajalikku teavet, pääseda ligi osakonna ülesannete täitmiseks vajalikele elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele;
 • 7.1.2.    saada andmeid ameti teistelt struktuuriüksustelt;
 • 7.1.3.    saada osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale, kirjandust ning tehnilist ja infoabi;
 • 7.1.4.    saada osakonna ametnike ja töötajate teenistusülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust;
 • 7.1.5.    teha ettepanekuid ameti või osakonna tööga seotud valdkonda puudutavates küsimustes.
 • 7.2.    Osakonnal on kohustus:
 • 7.2.1.    täita temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
 • 7.2.2.    kasutada osakonna kasutusse antud vara ja vahendeid heaperemehelikult.
   

Viimati uuendatud: 26.10.2022