Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9.–13. september 2019

13.09.2019 | 13:20

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 37-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kuuel firmal ettekirjutuse tähtaega (neist kolm on ettekirjutuse täitnud osaliselt), seitse firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Kontrolliti kahe ettevõtte veebilehti, mõlemale anti aega veebilehtede seadusega kooskõlla viimiseks.

Maxima Eesti OÜ Kiviõli Maxima kaupluses toimus keelekontroll, mille käigus tehti seitsmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Töötajatele tehti ka sunniraha hoiatus: kui määratud tähtajaks ettekirjutus ei ole täidetud, on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.

Järelkontrolli käigus külastasid keeleametnikud Rimi Eesti Food AS-i Magistrali, Tondi, Kalevipoja, Läänemere ja Kolde kaupluseid, kus kokku oli 22 ettekirjutust, neist kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja kolmele tehti sunniraha hoiatus, ülejäänud ettekirjutusega töötajatega oli tööleping lõpetatud. Järelkontroll Rimi kauplustes jätkub septembrikuu jooksul.

Kaebuste lahendamise käigus kontrolliti kolme OÜ Fortuna Traveli hotellitöötaja eesti keele oskust. Kolmest kontrollitavast kahele tehti ettekirjutus.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, kus esmakontrolli käigus vesteldi nelja töötajaga, neist ühele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja teisele ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust. Järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega kolmel töötajal (neil tuleb tasuda ka sunniraha). Sunniraha hoiatus tehti neljale meedikule. Järelkontroll haiglas jätkub

Ida Häirekeskuses pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Pallasti Lasteaias, kontrolli käigus pikendati kaheksal töötajal ettekirjutuse täitmise tähtaega, neile tehti sunnirahahoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kaks lasteaiatöötajat on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, kaks töötajat on töölt lahkunud.

Valga Jaanikese Koolis kontrolliti töötajate keeleoskusnõuetele vastavuse dokumente – kõik 30 töötajat vastavad nõuetele.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma taotlusele uue õpetaja lisamiseks, mõlemad hinnangud olid positiivsed. Hindamisel on ühe keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks, keeleametnikud andsid hinnangu ja esitasid omapoolsed ettepanekud õppekavade parandamiseks.

Viis keelefirmat on esitanud taotluse uute õpetajate lisamiseks, kahele firmale andis Keeleinspektsioon eitava vastuse, kolme taotluse hinnang edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Ühele keeleõppega tegelevale firmale saadeti infokiri tegevusloa taotlemise kohta.