Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9.–13. oktoober 2023

13.10.2023 | 12:12

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, Mustamäel, Kristiines ja kesklinnas (sh Lasnamäe Centrumis, Tallinna Kaubamajas, Viru Keskuses, Solarises ja Järve keskuses), Pärnus ja Pärnumaal ning Narva-Jõesuus. Tuvastati 14 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist neli eemaldati kohe suulise menetluse käigus.
    • Jaga

Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest seitse olid täidetud, kaheksale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Kontrolliti kahe ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist ühele saadeti märgukiri ja paluti kahe kuu jooksul viia veebileht keeleseaduse nõuetele vastavaks. Ühe varasema menetluse sai lõpetada: ettevõte on keelevead oma veebilehel parandanud ja ettekirjutuse täitnud.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Prisma Peremarket AS-i Roo kaupluse, Marta kodu OÜ hooldekodu, Forus Security AS-i, SA Narva Haigla, Ahtme Kooli, Tallinna Pae Lasteaia ja Bdesh OÜ kokku 96 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 41 töötajaga tuleb oktoobrikuu jooksul kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Selver AS-i Pirita Selveris kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Ka Kohtla-Järve ilusalongis Tuuslar leidis kaebus kinnitust: töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti hoiatus: ettekirjutuse mittetäitmise korral on ametnikul õigus rakendada sunniraha.
Päästeameti Ida Päästekeskuse Narva päästekomandos ja Narva-Jõesuu komandos kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust, mõlema päästja keeleoskus vastab nõuetele. Jõhvi päästekomandos lõpetati 10 menetlust, sest töösuhted kontrollitavatega on lõpetatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes keelekontrolle ei toimunud.
NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendav dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada.
Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil info@keeleamet.ee. Lisada tuleb töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed.
Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust (kokku kuus õppekava) tegevusloa saamiseks. Ühe koolitusfirma kõik neli õppekava vastavad nõuetele ja need edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kahele koolitusfirmale saadeti ettepanekud õppekavade täiendamiseks. 13 keelefirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, 24 koolitajast vaid üks ei vastanud kvalifikatsiooninõuetele. 23 õpetaja puhul andis Keeleamet heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja