Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8. – 12. oktoober 2018

12.10.2018 | 16:23

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Tartus ja Võrus, kokku saadeti märgukiri kümnele äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 11 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 11 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti kolme Tallinnas asuvat hotelli, kellele on juba tehtud ettekirjutus. Üks hotell on ettekirjutuse täitnud, kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Avalikku teavet kontrolliti ka kahes Tallinna ärimajas, ühes keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud, teisele saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus tuvastati, et üks ärimaja on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täitnud, ühel pikendati tähtaega. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus Maxima Eesti OÜ Paepargi Maxima XX töötajate eesti keele oskuse kontroll. Üheksast uuest töötajast kaheksa peavad sooritama eesti keele eksami. Järelkontrolliaktiga pikendati kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühele tehti sunniraha hoiatus. Võru Maxima XX kaupluses tehti ettekirjutus ühele müüjale.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i vanalinna mini-Rimi töötajate eesti keele oskust ning kolmele teenindajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka ühe OÜ Grifs turvamehe eesti keele oskust, kaebus ei leidnud kinnitust, turvamehe keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kolm esmakontrolliakti (neist kaks korras) ning 5 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kuuele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla neuroloogia osakonnas kontrolliti kaebuse lahendamiseks nelja hooldaja eelmisel aastal tehtud ettekirjutuste täitmist: kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üks hooldaja on sooritanud eksami. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Jätkus järelkontroll Ida Päästekeskuse Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Narva päästekomandos, kus kolmel päästjal pikendati ettekirjutuse tähtaega, rakendati sunniraha ja tehti uus sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinnas kontrolliti koolitöötajate eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist kahes koolis – Tallinna Pae Gümnaasiumis ja Mustjõe Gümnaasiumis. Pae Gümnaasiumis oli ettekirjutus viiel õpetajal, kaks neist on töölt lahkunud, üks ettekirjutuse täitnud. Kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe suhtes rakendati sunniraha. Ka ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus.

Mustjõe Gümnaasiumis oli viiest ettekirjutusest üks täidetud, nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, ühele tehti sunniraha hoiatus.

Alustati keeleoskust tõendavate dokumentide kontrolliga Kallaste Põhikoolis.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal anti heakskiit kolme keelefirma taotlusele uute õpetajate lisamiseks, neljandale firmale saadeti kiri andmete täpsustamiseks. Ühe koolitusfirma õppekava saadeti haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks, teine koolitusfirma peab oma õppekavas tegema parandusi.

Merle.Adamson