Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.–12. aprill 2024

12.04.2024 | 14:54

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Solarise keskuses) ja Harjumaal (Viimsis, Laagri kaubanduskeskustes ja Horteses), Kohtla-Järvel, Narvas ja Pärnus. Tuvastati kümme keeleseaduse rikkumist, varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et 12-st kuus ettekirjutust on täidetud. Kuuele ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti viie ettevõtte veebilehte, need olid korras. Järelkontrollis tuvastati, et ettevõte on ettekirjutuse täitnud.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Eakate Kodu OÜ, AS SEBE, SA Narva Haigla Kirurgiakliiniku ja Bolt Services EE OÜ kokku 49 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 27 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Jätkus keelekontroll Elora Maardu Haigla AS-is, kus vormistati kaheksa esmakontrolli akti: ühe töötaja eesti keele oskus kinnitati ametikoha nõudele vastavaks, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama ja kuuel töötajal tuleb sooritada eesti keele eksam. Haiglas vormistati kaheksa järelkontrolliakti: üks menetluse lõpetamise kohta seoses ettekirjutuse täitmisega, üks menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõppemisega ning kuus akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kahele kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus.
SA Narva Haigla radioloogiaosakonnas ning anestesioloogia-intensiivraviosakonnas tehti ettekirjutus 19 töötajale. Ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus: ettekirjutuse tähtajaks mitte täitmise korral on Keeleametil õigus rakendada nende suhtes sunniraha. Järelkontrollis tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, 16 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.
Aktsiaseltsis Tallinna Linnatransport ja aktsiaseltsis SEBE kontrolliti kaebuse lahendamiseks kummaski ühe töötaja keeleoskust, neist ühele tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust, teine peab sooritama eesti keele eksami.
Rimi Eesti Food AS-i Kohtla-Järve Rimi minikaupluses tehti esmakontrollis ettekirjutus neljale töötajale. Kui nad ei soorita eesti keele eksamit tähtajaks, on keeleametnikul õigus rakendada nende suhtes sunniraha.
Lidl Eesti OÜ Narva Lidli kaupluses kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja keeleoskust. Kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samuti tehti talle sunniraha hoiatus.
Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxiama XX kaupluses lõpetati neli menetlust seoses töölepingute lõppemisega.
Samuti kontrolliti kahe Bolt Services EE OÜ taksojuhi keeleoskust, neile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jõhvi Kunstikoolis pikendati kahe töötaja senise ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.
Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendav dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust, üks neist taotles tegevusluba B2-tasemel õpetamiseks – õppekava oli korras, Keeleamet edastas selle Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Teine keelefirma taotles senise tegevusloa muutmist, dokumendid ei olnud korras ja keeleametnikud tegid ettepaneku taotlus tagasi lükata. Üks koolitusfirma esitas taotluse uue koolitaja lisamiseks, koolitaja sai Keeleameti heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja