Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7.–11. november 2022

11.11.2022 | 14:29

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Kultuurikatlas ja Lasnamäel Smuuli tee piirkonnas), Valgas, Tõrvas ja Narvas. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist üks tehti korda kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 11 varasemast ettekirjutusest olid kuus täidetud. Viiele ettevõttele saadeti meeldetuletuskiri ja pikendati tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kuue ettevõtte veebilehte, neist üks ei olnud korras – sellele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasema ettekirjutuse täitmise kontrollimisel tuvastati, et ettevõte ei ole ettekirjutust täitnud, ettevõttele saadeti märgukiri, millega pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Narva Keeltelütseumi, Tallinna Kuristiku Lasteaia, Tallinna Tammetõru Lasteaia, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse, Tartu Ülikooli Kliinikumi ning Tartu Lasteaia Annike töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 378 kontrollitavast 91-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud alustavad keelekontrollidega veel novembris.
Maxima Eesti OÜ Tallinna E.Vilde tee 75/77 Maxima XX kaupluses kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja keeleoskust. Kaebus leidis kinnitust, keeleametnikud tegid kontrollitavale ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam, samuti tehti sunnirahahoiatus.
Forus Security AS-i kahele töötajale vormistati Rannamõisa LIDLis esmakontrolli akt ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam.
10. novembril selgitas Ilmar Tomusk ERRi veebiportaalis volikoguliikmete keelenõuete sätestamise põhimõtteid.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes


Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.
Narva Õigeusu Gümnaasiumis vormistati neli esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, samas tehti töötajatele hoiatus: ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse nende suhtes sunniraha. Järelkontrolli aktiga lõpetati üks menetlus, kuna ettekirjutus on täidetud. Ühel töötajal pikendati ettekirjutust täiendada eesti keele oskust ja kaheksal töötajal sooritada eesti keele eksam. Kaheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Vivere Kool MTÜs koostati 14 esmakontrolli akti, neist kaks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust, 12 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli aktiga pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja kaheksa aktiga lõpetati menetlus seoses töölepingu lõppemisega.
Erakoolides Edu Valem MTÜ ja Garant Erakool koostati kokku kümme järelkontrolli akti (kaks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust, kaheksa sooritada eesti keele tasemeeksam), seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus, viie suhtes rakendati sunniraha. Üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõpetamisega.
Jõhvi Muusikakoolis vormistas keeleametnik kaheksa esmakontrolli akti, neist neli olid korras, neli ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam.
Valga Lasteaias Pääsuke lõpetati menetlus, sest töösuhe töötajaga on lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve


Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme koolitusfirma taotlust uute koolitajate lisamiseks, kõik kaheksa koolitajat said heakskiidu. Eelmisel nädalal külastatud keelefirma tunnile anti tagasiside ning neile saadeti tutvumiseks eelakt.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja