Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7.–11. märts 2022

11.03.2022 | 14:41

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Stroomi keskuses ja Lasnamäel), Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel Ahtmes. Tuvastati 15 keeleseaduse nõuete rikkumist, 13 firmale saadeti märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 23 varasemast ettekirjutusest olid 14 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti viie ettevõtte veebilehte, kõik olid korras. Varasematest ettekirjutustest pikendati neljal ettevõttel ettekirjutuse täitmise tähtaega, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletuskiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Arvestades koroonast tingitud olukorda riigis kontrollitakse keeleoskust pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Tallinna Rukkilille Lasteaia, DAS Groupi OÜ (Mysushi), korteriühistu Õismäe tee 36, Maxima Eesti OÜ Elva kaupluse ning Kohtla-Järve Kunstide kooli töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 104 kontrollitavast 30-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse veel märtsikuu jooksul.

Seoses terava olukorraga Ukrainas ja sõjapõgenike Eestisse saabumisega on mitmed ettevõtted pöördunud Keeleameti poole küsimusega, kuidas oleks võimalik põgenikke aidata ja neid tööle võtta.

Keeleameti selgitused ja nõuanded asutustele ja ettevõtetele on ameti veebilehel.

Järelevalveosakonna juhataja Merle Loodus-Adamson selgitas ameti seisukoht ka ajalehele Postimees, peadirektor Ilmar Tomusk andis sellekohase intervjuu Aktuaalsele Kaamerale.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Narva Muusikakoolis kontrolliti kolme uue töötaja eesti keele oskust, neist kahe puhul tunnistati keeleoskus ametikoha nõuetele vastavaks, ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust. Järelkontrolli käigus vormistati 15 akti, neist kaks menetluse lõpetamise kohta, sest ettekirjutus on täidetud. 13 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist üheksale tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Sitsi Lasteaias vormistati viis esmakontrolli akti, neist üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust; neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Varasem ettekirjutus oli kümnel töötajal, keegi neist ei olnud ettekirjutust täitnud, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega ja tegi neile sunniraha hoiatuse. Kuuele töötajale saadeti täitekorraldus sunniraha rakendamise kohta.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma kokku kolme taotlust tegevusloa saamiseks, kõik õppekavad vajavad täiendamist, keeleametnikud saatsid keelefirmadele oma ettepanekud.

Üks keelefirma esitas taotluse uue koolitaja lisamiseks, see sai ameti heakskiidu.

Külastati ühe täienduskoolitusasutuse eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavat koolitust, eelakt tunnikülastuse kohta saadetakse firmale järgmisel nädalal.