Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7. – 11. mai 2018

03.07.2018 | 13:42

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Tartumaal, samuti Märjamaa laadal ja Valga-Valka piirilaadal. Mõlemal kevadlaadal oli laadalistele eestikeelne teave ja teenindus tagatud. Kokku saadeti märgukiri 14-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et üheksa äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist neli osaliselt. Üheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti kahte Tallinnas asuvat hotelli, mõlemas leidis keeleametnik keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele saadetakse märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka kolmes Tallinna äri- ja büroomajas, ühes tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse uuel nädalal. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus Maxima Eesti OÜ Smuuli Maxima XX töötajate eesti keele oskuse kontroll. Viis uut töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Varasema ettekirjutuse täitmist kontrolliti viiel töötajal, kõigi ettekirjutuse tähtaega pikendati, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Tammsaare tee Maxima XX kaupluses vormistati neli esmakontrolli akti, neist kolm ettekirjutusega sooritada eksam, ja 10 järelkontrolli akti, millest neli on ettekirjutusega. Maximate töötajate keelekontrollid jätkuvad.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kaks esmakontrolliakti (korras) ning 15 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 15-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti kahele keelefirmale eelakt tutvumiseks. Kolme keelefirma tegevusloa taotlused said positiivse hinnangu, mis edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Ühele tegevusluba taotlevale firmale saadeti ettepanekud õppekavades vajalike paranduste tegemiseks.