Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.–10. veebruar 2023

10.02.2023 | 14:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, sh Tallinna lennujaamas). Tuvastati üheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest üheksa olid täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kümne ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kolmele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Kiviõli Vene Kooli, Tallinna Lasteaia Delfiin, Tallinna Lehola Lasteaia ja Pelm Grupp OÜ kokku 133 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 35 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Sellel nädalal kontrolliti OG Elektra Grossi Toidukaubad (Tallinn, Majaka 28a) kaupluse nelja töötaja eesti keele oskust. Ühe töötaja keeleoskus vastab nõuetele, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Järelkontrolli aktiga pikendati varasemate ettekirjutuste tähtaega: ühel töötajal tuleb täiendada eesti keele oskust, ühel sooritada eesti keele tasemeeksam, mõlemale töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kolm menetlust lõpetati seoses töölepingute lõppemisega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Narva Pähklimäe Gümnaasiumi töötajate varasemate ettekirjutuste täitmist. Inspektorid koostasid 21 järelkontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam; nende kõigi suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Hindamisel oli kokku kuus õppekava. Ühe koolitusfirma õppekavad olid korras ja need edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kaks koolitusfirmat peavad õppekavasid veel täiendama. Keeleametnikud külastasid ühe keelefirma tundi ja koostavad uue nädala alguseks eelakti, mis saadetakse koolitusfirmale tutvumiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja