Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5. – 9. veebruar 2018

03.07.2018 | 11:03

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ uue Haabersti XXX kaupluse 17 töötaja eesti keele oskust. Esmakontrolliaktidest on 11 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, ühe töötaja eesti keele oskus vastas nõuetele. Viiel töötajal, kellel oli varasem ettekirjutus, pikendati järelkontrolli käigus eksami sooritamise tähtaega, neist neljale tehti ka sunniraha hoiatus. Keelekontroll selles kaupluses jätkub.
    • Jaga

Samuti pikendati ühe Tallinna Keskraamatukogu töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Jätkub keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kaks esmakontrolliakti (mõlemad korras) ja seitse järelkontrolliakti (neist kuus ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam), kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kohtla-Nõmme Lastekodu kuue töötajaga on tööleping lõpetatud, mistõttu menetlus lõpetati. Keelekontroll Kohtla-Nõmme Lastekodus jätkub järgmisel nädalal.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Mustvees, kokku tehti ettekirjutus 13-le äriühingule. Tartus tuvastati kaubanduskeskuses Eeden üks rikkumine, mille kohta saadeti firmale ka märgukiri. Maitseelamuste kampaanias Maitsev Tartu 2018 osalevate restoranide avalikus teabes, reklaamides ja tarbijateabes keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud.

12 firmat on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, kaheksa äriühingu ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Lõuna-Eesti järelevalvetalituse peainspektor osales Valgamaa Regionaalhalduse osakonna nõupidamisel, kus koos teiste riigiasutuste ja kohalike omavalituste esindajatega arutati kohalikke probleeme. Seesugused nõupidamised hakkavad toimuma kord kvartalis.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus kolmel töötajal, keegi neist ei olnud ettekirjutust täitnud, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Suur-Pae Lasteaias kontrolliti kahe uue töötaja tegelikku eesti keele oskust ja neile tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam. Keeleametnikud vormistasid ka kaheksa järelkontrolliakti, kuue töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kaks töötajat on töölt lahkunud, seega lõpetati menetlus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saatsid keeleametnikud eelakti ühele keelefirmale tutvumiseks.

7. veebruaril külastas Keeleinspektsiooni seoses Sotsiaalministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi poolt hangitava uuringuga "Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus“ Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar vanemanalüütik S. Anspal.