Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5.–9. oktoober 2020

12.10.2020 | 12:44

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas ja Telliskivi piirkonnas), Sillamäel ja Tartus. Tuvastati 12 keeleseaduse rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 23 varasemat ettekirjutust oli täidetud, 19 firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, saadeti märgukiri ning pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 20 ettevõtte veebilehte, neist 12 firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuetele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal, kuid vajadusel kontrollime ka töötaja tegelikku eesti keele oskust vestluse käigus, kasutades kõiki nakkuse vältimiseks vajalikke turvameetmeid.

Kaebuste lahendamiseks toimus keelekontroll OLYMPIC ENTERTAIMENT GROUP OÜ Olympic Park Casinos. Esmakontrollis tehti ettekirjutus kahele töötajale.

Jätkus keelekontroll OG Elektra Jõhvi ja Kohtla-Järve kaupluses, kus sel nädalal kontrolliti viie töötaja eesti keele oskust, neist kahe keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks, kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti ka sunniraha hoiatus. Kontroll Grossi poodides jätkub.

Maxima Eesti OÜ Õismäe tee 46 kaupluses tehti esmakontrolli käigus neljale töötajale ettekirjutus, neist kolm peavad sooritama eesti keele eksami. Järelkontrolli käigus pikendati nelja töötaja ettekirjutuste tähtaega, ühele Maxima müüjale tehti sunniraha hoiatus.

Rimi Eesti Food AS Nurmenuku kaupluses pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tema suhtes rakendati ka sunniraha.

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodus vormistati sel nädalal neli esmakontrolli akti (neist kolm on ettekirjutuseta, üks ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam) ja üks järelkontrolli akt (ettekirjutusega sooritada eksam). Keeleametnikud tegid ühele töötajale sunniraha hoiatuse.

6. oktoobril tehti Tallinna ettevõtluspäeval teatavaks eestikeelsete äri- ja ettevõttenimede võistluse Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi võitjad. Nimežürii esimees Ilmar Tomusk selgitas nimevõistluse tagamaid ning kommenteeris tulemusi Tallinna TV saates „Ärinimed keelemaastikul“.

5. oktoobril täitus Keeleameti peadirektoril Ilmar Tomuskil 25. tööaasta ameti juhina. Ta asus Keeleameti etteotsa 5. oktoobril 1995. aastal. Alates 1. augustist 2020 kannab vahepeal Keeleinspektsiooni nime kandnud asutus taas Keeleameti nime.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Karjamaa Põhikoolis kontrolliti kahe uue töötaja keeleoskust, neile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam aasta jooksu. Keeleametnikud pikendasid viiel kontrollitaval ettekirjutuste tähtaega ja tegid neile sunniraha hoiatuse.

Sakala Eragümnaasiumis kontrolliti kuue uue töötaja eesti keele oskust, neist neli valdavad eesti keelt vastavalt nõuetele, kahele tehti ettekirjutus. Kolm varasemat ettekirjutust ei olnud täidetud ja keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega. Ühtlasi tehti kolmele töötajale hoiatus, kui ettekirjutus ei ole täidetud määratud ajaks, rakendatakse nende suhtes sunniraha.

Sillamäe Vanalinna Koolis kontrolliti 11 uue töötaja keeleoskust, ühe töötaja keeleoskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks, üks õpetaja peab oma keeleoskust veidi täiendama, kaheksale õpetajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam. Ühtlasi pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega. Sillamäe Vanalinna Koolis tehti kaheksale töötajatele sunniraha hoiatus.

Tallinna Kuristiku Lasteaias vormistati neli esmakontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada tasemeeksam. 19 varasema ettekirjutusega töötajast oli üks ettekirjutuse täitnud, mistõttu lõpetati ka menetlus. Viie töötaja puhul menetlus lõpetati, sest nendega on tööleping lõpetatud. 13 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja 13 töötajatele tehti sunniraha hoiatus. Seitsme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Jõhvi lasteaias Sipsik oli ühel töötajal ettekirjutus täidetud, kahe töötaja menetlus lõpetati seoses töölepingu lõppemisega. Kalevipoja lasteaias tunnistas keeleametnik kolme uue töötaja keeleoskuse ametikoha nõuetele vastavaks, kahe varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal esitasid kaks koolitusfirmat taotluse uue koolitaja lisamiseks, mõlemad õpetajad said kinnituse ning nende dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile.