Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5. – 9. november 2018

09.11.2018 | 14:01

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 29-le äriühingule, millest 5 täideti koheselt. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 7 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 12 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal pikendati järelkontrolli käigus ühes ärimajas ettekirjutuse täitmise tähtaega. Ka neljas hotellis pikendati ettekirjutuse tähtaega. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus Maxima Eesti OÜ töötajate eesti keele oskuse kontroll Linnamäe Maxima XXX kaupluses, kus koostati 7 esmakontrolliakti (neist 1 korras, 6 ettekirjutusega) ja 6 järelkontrolliakti (kõik ettekirjutusega), kolmele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti restorani Pekingi Part ühe töötaja eesti keele oskust, talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 13 järelkontrolli akti (töötajatega tööleping lõpetatud).

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Tallinna Linnatranspordi AS-i töötajate keeleoskust, kaebus leidis kinnitust, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Ida Päästekeskuses kontrolliti kolme Sillamäe ja Narva-Jõesuu päästekomando päästjat, neist ühele tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Kontrolliti Euroakadeemia töötajate eesti keele oskust, pärast dokumentide kontrolli kutsuti vestlusele 13 õppejõudu, kellest kolm ei ilmunud kohale. 10-st töötajast nelja eesti keele oskus vastas nõuetele, kuuele tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust ning saadeti koolitusfirmale kiri õppekavas olevate puuduste kõrvaldamiseks. Ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lükati tagasi, kaks taotlust said heakskiidu. Kolmele keelefirmale saadeti külastuse kohta eelakt.