Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4.–8. detsember 2023

08.12.2023 | 14:27

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, lennujaamas ja Kristiines, sh Kristiine keskuses). Uusi keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud, 13 varasemast ettekirjutusest olid kaheksa täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti MTÜ Sakala Eragümnaasiumi, MAXIMA Eesti OÜ Stroomi XX kaupluse, OG Elektra Grossi Toidukaupade Pinna tänava kaupluse ja BENCOTTO OÜ kokku 43 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. Kaheksa töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Jätkus keelekontroll SA-s Ahtme Haigla, kus keeleametnikud tegid kümnele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.
Päästeameti Ida Keskuse Jõhvi päästekomandos tunnistasid keeleametnikud ühe päästja eesti keele oskuse ametikoha nõudele vastavaks. Samas vormistati kaks järelkontrolli akti: päästjad on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Raadiku Lasteaias, kus vormistati 9 esmakontrolli akti: ühe töötaja tegelik eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks, kaheksa töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Keeleametnikud vormistasid 12 järelkontrolli akti, neist üks oli korras – ettekirjutus on täidetud. Neli menetlust lõpetati, sest töötajatega on töösuhe lõpetatud. Seitsmel töötajal pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Ühe haridustöötaja suhtes rakendati sunniraha.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust (kokku 5 õppekava) tegevusloa saamiseks, ühe firma kolm õppekavad said heakskiidu ning edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks; teisel koolitusfirmal tuleb nädala jooksul teha asjakohased parandused.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja