Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4.–8. aprill 2022

08.04.2022 | 15:14

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Pirital ja Nõmmel), Mustvees ja Narvas. Tuvastati viis keeleseaduse nõuete rikkumist, ettevõtetele saadeti märgukiri.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, kõik olid korras ja ettekirjutusi ei tehtud.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Valgamaa Tugikeskuse MTÜ, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hambakliinikute, Valga Haigla AS-i hoolekandeosakonna ja Tallinna Lasteaia Naeratus töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 120-st kontrollitavast 23-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Menetlused viiakse läbi veel aprillis.

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses vormistati üks esmakontrolliakt ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam.

Lõppes keelekontroll kaebuse lahendamiseks MTÜs Loomade Hoiupaik, kus ühele veterinaararstile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

5. aprillil oli Ilmar Tomusk külas Postimehe TV-saates Otse Eloga, kus arutleti Ukraina sõjapõgenike võimaluste üle Eestis tööd leida.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Peipsi Gümnaasiumis vormistati kuus esmakontrolliakti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja ühe järelkontrolli aktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega ning rakendati sunniraha. Kontroll Peipsi Gümnaasiumis jätkub.

Kohtla-Järve Kunstide koolis vormistas keeleametnik neli esmakontrolliakti, millest kaks olid korras, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrollis pikendati nelja kontrollitava ettekirjutuse tähtaega: ühel tuleb täiendada eesti keele oskust, kolmel sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam. Kõigile kontrollituile tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Kihnu Lasteaias pikendati seniste ettekirjutuste sooritamise tähtpäevi – kolmel töötajal tuleb sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

6. aprillil toimus Keeleameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud infopäev keelefirmadele, kus räägiti keelefirmade esindajatele täiskasvanute eesti keele õppe õigusraamistikust ja keeleõppe sihtrühmadest, tähelepanekutest keelefirmade järelevalves, Euroopa keeleõppe raamdokumendi uuendustest ning haridustöötajatele eesti keele õppe võimalusest Euroopa Sotsiaalfondi uuel toetusperioodil. Keelefirmadel oli võimalik esitada keeleametnikele oma küsimusi ja teha ettepanekuid. Loodame, et selliste infopäevade korraldamine saab traditsiooniks.

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust kahe koolitaja lisamiseks, neist üks sai heakskiidu. Eelmisel nädalal külastatud kolme keelefirma tunnikülastuse kohta vormistati aktid ja saadeti keelefirmadele.