Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. oktoober–3. november 2023

03.11.2023 | 13:49

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, ja Mustamäel ja Tondil), Tartus (sh suuremates kaubanduskeskustes), Otepääl, Valgas ja Põltsamaal. Tuvastati 23 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasemast 15 ettekirjutusest olid kümme täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kümne ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist ühele saadeti märgukiri ja paluti kahe kuu jooksul viia veebileht keeleseaduse nõuetele vastavaks. Kontrolliti kahe varasema ettekirjutuse täitmist, mõlemad ettevõtted on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Päästeameti Kopli päästekomando, SA Ahtme Haigla, Tallinna Linnatranspordi AS-i, Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi, Tallinna Polütehnikumi, MTÜ Vivere Kooli, Valga Priimetsa Kooli ja Jõhvi Lasteaedade kokku 227 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 81 töötajaga tuleb veel novembrikuu jooksul kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Selver AS Tondi Selveris ühe teenindaja eesti keele oskust – kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Ka osaühingu EUROAPTEEK Ümera Apteegis tehti töötajale kaebuse lahendamise käigus ettekirjutus sooritada keeleeksam.
Jätkus eesti keele oskuse kontroll SA Narva Haiglas. Sel nädalal kinnitati kaheksal töötajal eesti keele oskus ametikoha nõuetele vastavaks, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla uroloogiaosakonnas pikendati järelkontrolli käigus ühe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega ja tehti hoiatus: ettekirjutuse mittetäitmise korral rakendatakse sunniraha. Sunniraha rakendati ka seekord.
Ka AS Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas pikendati senise ettekirjutuse tähtaega.
Marta kodu OÜ hooldekodus vormistati üks esmakontrolli akt: töötaja eesti keele oskus vastab kehtestatud nõuetele.
Ühele Bolt Services EE OÜ taksojuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Päästeameti Ida Keskuse Narva-Jõesuu ja Narva päästekomandos tunnistasid keeleametnikud ühe päästja eesti keele oskuse ametikoha nõudele vastavaks, teisele päästjale tehti ettekirjutus täiendada oma keeleoskust. Kopli päästekomandos vormistati kaks korras akti ja ühele päästjale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust. Jõhvi, Narva, Narva-Jõesuu ja Kohtla-Järve päästekomandos lõpetati kokku üheksa varasemat menetlust, sest töösuhe on lõpetatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll MTÜ Edu Valem Koolis, kus kolmele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Vormitati kuus järelkontrolliakti: üks menetluse lõpetamine seoses töölepingu lõppemisega, üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust, neli ettekirjutusega sooritada eksam. Neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahe suhtes rakendati sunniraha.
MTÜ Vivere Koolis tehti 11 töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam, ühele töötjale tehti ka sunniraha hoiatus. Järelkontrolli aktiga lõpetati kuus menetlust seosest töölepingu lõppemisega, viis menetlust lõpetati, sest ettekirjutus on täidetud. Ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega täiendada eesti keele oskust. Samuti pikendati neljal haridustöötajal ettekirjutuse tähtaega, neil tuleb aasta jooksul sooritada eesti keele eksam.
Shanghai Püha Johannese MTÜ-s tehti kolmele haridustöötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele kontrollitavale tehti ka sunniraha hoiatus.
Jätkus keelekontroll Ahtme koolis, kus vormistati 13 esmakontrolli akti, neist viis olid korras, kaheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada tasemeeksam ja sunniraha hoiatus. 
Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare majas tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati. Kalevipoja majas pikendati ühe ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha, üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõpetamisega.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palun need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palun lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust (kokku kaheksa õppekava) tegevusloa saamiseks, Ühe koolitusfirma õppekava sai heakskiidu ja edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile. Kolme koolitusfirma õppekavad ei vasta nõuetele ja keelefirmad saavad nädala jooksul teha asjakohased parandused. Üks keelefirma esitas taotluse uute koolitajate lisamiseks, seitsmest koolitajast ühel puudus kvalifikatsioone.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja