Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. märts–3. aprill 2020

03.04.2020 | 15:13

Keeleametnikud kontrollisid eriolukorraga seotud avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Valdavalt oli kontrollitud piirkondades teave vaid eesti keeles, 11% oli teave eesti ja inglise keeles.
    • Jaga

Keeleinspektsioonile esitati kaebus kahe ettevõtte kohta, kus teave ei olnud kooskõlas keeleseaduse nõuetega. Kohe pärast inspektsiooni märgukirja paigutati teave korrektselt.

Teavet kontrolliti 59 ettevõtte veebilehel, neist 53 vastasid keeleseaduse nõuetele.

Enamik keeleinspektsioonile esitatud teabenõuetest ja kaebustest ongi praegusel ajal seotud eriolukorra teabega. Tihti küsitakse, kas riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, kelle asjaajamiskeel on keeleseaduse kohaselt eesti keel, tohivad anda avalikku teavet ka võõrkeeles. Ametiasutuse teave peab olema eestikeelne, kuid selle kõrval võib anda teavet ka teistes keeltes. Keeleseadusega oleks vastuolus see, kui teavet antaks ainult võõrkeeles.

Seoses koduõppega on mitmed lapsevanemad mures digiõppes kasutatavate võõrkeelsete õpikeskkondade pärast. Keeleinspektsioon ei saa kuidagimoodi mõjutada erinevate välismaiste õpikeskkondade keelekasutust. Probleemide korral soovitame nii õpilastel kui ka lapsevanematel pöörduda aineõpetaja poole, kes kindlasti suudab abi ja tuge pakkuda.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlusi (kokku 10 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Kahe firma õppekavad esitati tegevusloa välja andmiseks haridus- ja teadusministeeriumile.