Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. mai–3. juuni 2022

03.06.2022 | 14:43

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tartus, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus ja Maardus. Tuvastati kuus keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et seitsmest varasemast ettekirjutusest oli vaid üks täitmata – ettevõttele anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks. Kontrollitud veebilehed olid korras.
    • Jaga

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid järelkontrollide planeerimiseks Läänemere Hambakliinik OÜ Mustamäe kliiniku, Prisma Peremarketi AS-i ja Kohtla-Järve Spordikeskuse töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 58 kontrollitavast 32-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleoskuse kontrollid toimuvad veel juunikuus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Selver AS-i Maardu kaupluses kaheksa uue töötaja eesti keele oskust, neist seitsmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja ühele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Üheksal töötajal oli Keeleameti ettekirjutus varasemast, järelkontrolli käigus selgus, et keegi ei ole ettekirjutust täitnud. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega neljal töötajal. Viie töötajaga on tööleping lõpetatud, nende menetlus lõpetati.

Ka Mustamäe Prisma Peremarketis kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja keeleoskust, kaebus oli põhjendatud: keeleametnikud tegid töötajale ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxima X kaupluses jätkus keelekontroll. Neljale uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli aktiga pikendati nelja töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Kahe Maxima töötaja suhtes rakendati sunniraha.

OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Paasiku tänava kaupluses tehti ettekirjutus ühele töötajale: töötaja peab sooritama eesti keele eksami.

Narva-Jõesuu Linnavalitsuses koostati 13 esmakontrolli akti, neist viis olid korras, kaheksa töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Järelkontrolli aktiga pikendati kolme töötaja ettekirjutuste tähtpäeva. Kõigile ettekirjutuse saanutele tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, ühe firma C1-taseme õppekava sai heakskiidu ja see edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks; teise koolitusfirma A2-taseme õppekava vajab veel täiendamist. Kaks koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, neli õpetajat said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Ka keelekontrollide toimumise ajal annavad keeleametnikud nõu.