Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.-7. juuli 2017

07.07.2017 | 13:13

Sel nädalal kontrolliti kaebuse lahendamiseks üheksa Rimi Eesti Food AS-i Põhja Rimi töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, kaheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
    • Jaga

Lõppes töötajate eesti keele oskuse kontroll Maxima Eesti OÜ kahes kaupluses: Hiiu Maxima X kaupluses kontrolliti esmakontrolli käigus kuue töötaja eesti keele oskust, neist kahe keeleoskus vastab nõuetele, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami; Valdeku Maximas koostati 15 akti, millega tehti kaheksale töötajale (sh direktorile) ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühe uue töötaja eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele ning kuue töötajaga, kellel oli varasem keeleinspektsiooni ettekirjutus, on tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

2017. aasta esimesel poolaastal on Keeleinspektsioon saanud 11 kaebust erinevate Tallinnas ja Harjumaal asuvate Maximate töötajate olematu eesti keele oskuse ning ebaviisaka käitumise kohta. 111-le Maxima töötajale on tehtud ettekirjutus sooritada keeleeksam või täiendada eesti keele oskust. 6. juulil tegi inspektsioon seoses järjekordse kaebusega iseteeninduskassades kliente juhendavate töötajate puuduliku eesti keele oskusega Maxima Eesti OÜ-le ettekirjutuse tagada viivitamatult töökorralduslike meetmetega kõigis Maxima kauplustes, sh iseteeninduskassades, eestikeelne teenindus. Keeleseaduse rikkumise jätkumise korral alustab inspektsioon firma suhtes väärteomenetlust.

Avalikku teavet kontrolliti Tallinnas, Harjumaal (Laitses ja Turbas), Türil, Haapsalus, Sillamäel ja Püssis, kokku tehti ettekirjutus 24-le äriühingule. Järelkontrolli käigus tuvastati, et üheksa varasemat ettekirjutust on täidetud. Kahe ettevõtte suhtes alustati haldusmenetlust.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe Lasteaias Päikseke lõppes järelkontroll, keeleametnikud koostasid 14 kontrollakti.

Jätkub keeleoskuse kontroll TTÜ Virumaa Kolledžis, sel nädalal vesteldi viie töötajaga, kelle eesti keele oskus ei vasta ametikoha nõuetele, nad peavad sooritama eesti keele eksami ning neile on tehtud sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal kiideti heaks ühe Tallinnas tegutseva keelefirma taotlus uue õpetaja lisamise kohta koolitajate nimekirja. Keelefirmades on üldjuhul alanud suvepuhkus, augustist jätkab keeleinspektsioon keelefirmade veebilehtede kontrolliga.

Inspektsiooni tegevusest puhkuste perioodil

Alates 10. juulist on valdav enamus inspektsiooni töötajatest puhkusel, seetõttu regulaarse järelevalvega ei tegelda. Küll aga lahendatakse isikute kaebusi ning vastatakse teabenõuetele. Inspektsiooni peadirektori kohuseid täidab viimase puhkusel viibimise ajal nõunik Hele Pärn, tel 645 1389, [email protected].