Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.–14. august 2020

17.08.2020 | 14:48

1. augustil jõustus Vabariigi Valitsuse seaduse muudatus, millega nimetati Keeleinspektsioon Keeleametiks. Keeleameti ülesanded keeleseaduse täitmise järelevalves jäävad samaks. Seoses domeenivaidlusega võtab ameti veebilehe ja kontaktandmete muutmine veel aega; kuni muudatuste jõustumiseni kehtivad kõik inspektsiooni kontaktandmed.
    • Jaga

Augustikuu kahel esimesel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Kalamajas, Nõmmel, Mustamäel ja Lasnamäel), Pärnus, Tartus ja Valgas. Kokku tuvastati 63 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist neli täideti suulise menetluse käigus koheselt. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 19 ettevõtet on varasema ettekirjutuse täitnud, 29-le ettevõtetele saatis keeleametnik meeldetuletuse ja andis ettekirjutuse täitmiseks täiendavalt aega.

Kontrolliti kuue ettevõtte veebilehti, neist kolmel eestikeelne veebileht või eestikeelne teave tegevusvaldkonna kohta puudus. Keeleamet saatis ettevõtetele märgukirjad.

Esmakontrolli käigus kontrolliti kahe Tallinna Linnatranspordi AS-i töötaja keeleoskust, mõlemale bussijuhile tehti ettekirjutus. Järelkontrollis pikendati kahe bussijuhi eksami sooritamise tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jätkus keeleoskust tõendavate andmete kontroll andmebaasides ja ettevalmistuste tegemine III kvartali tegeliku keeleoskuse kontrolliks. Seoses töölepingute lõpetamisega lõpetati viis Narva Lasteaed Sädemeke, viis Narva lasteaed Punamütsike ja kaheksa Narva Lasteaed Kaseke menetlust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Keeleametnikud hindasid kaheksa keelefirma taotlust (kokku 17 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid kuuele keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Kahe firma õppekavad vastasid nõuetele ja Keeleamet esitas need haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Üheksa firma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai positiivse tulemuse ja edastati ministeeriumile.