Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 29. oktoober – 2. november 2018

02.11.2018 | 16:21

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Viljandis ja Kohtla-Järvel. Kokku saadeti märgukiri 20-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 10 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 13 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes ärimajas ettekirjutuste täitmist, ühes tuvastas keeleametnik, et kõik ettekirjutused on täidetud. Kahes Tallinnas asuvas hotellis tuvastati, et ettekirjutus on täidetud, ühel hotellil pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kolmes hotellis toimus esmakontroll, tuvastatud keeleseaduse rikkumiste kohta saadetakse äriühingutele märgukiri. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus Maxima Eesti OÜ töötajate eesti keele oskuse kontroll Õismäe tee 46 Maxima XX kaupluses, kus on kokku 52 töötajat, neist 20-l on keeleinspektsiooni varasem ettekirjutus, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Viru Rimi Expressi viie töötaja eesti keele oskust, neljale tehti ettekirjutus nõutava keeletaseme omandamiseks.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kaks esmakontrolliakti (neist 1 ettekirjutusega) ning 2 järelkontrolli akti (mõlemad ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kolmele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust ning saadeti koolitusfirmale kiri õppekavas olevate puuduste kõrvaldamiseks.

Ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai heakskiidu ning ühele Tallinnas asuvale keelefirmale saadeti külastuse kohta kontrollakt.

Lisaks külastasid keeleametnikud sel nädalal kolme keelefirma eesti keele tunde.