Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 29. märts–1. aprill 2021

05.04.2021 | 09:01

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas ja Lasnamäel), Kohtla-Järvel, Sillamäel ning Valgas. Tuvastati kaheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Kontrolliti 37 ettevõtte avalikku teavet seoses Covidiga, neist 35 oli teave korras.
    • Jaga

Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaheksa olid täidetud. Keeleamet saatis piiranguid arvestades kolmele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega.

Kontrolliti 17 ettevõtte veebilehte, neist seitse olid korras, ülejäänutel puudus eestikeelne teave või esines eestikeelses tekstis keelevigu. Kümnele ettevõttele saadeti märgukiri ja määrati tähtaeg, mis ajaks peab ettekirjutus olema täidetud.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Maxima X Tartu mnt kaupluse teenindajate keeleoskust. Kaheksale uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam. Lisaks kontrolliti Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Maxima kaupluse teenindajate keeleoskust. Ühele uuele ja kahele varasemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kahele varasemale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.

Lisaks kontrolliti OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Majaka kaupluse teenindajate keeleoskust. Viiele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam. Ühele varasemale töötajale tehti ettekirjutus täiendada keeleoskust. Samuti kontrolliti Mariel OÜ Westmani äri kaupluse teenindajate keeleoskust, kus ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav keeleeksam.

Samuti kontrolliti Harju Tarbijate Ühistu Mustakivi Konsumi töötajate keeleoskust. Ühele varasemale töötajale tehti ettekirjutus täiendada keeleoskust ja kolmele ettekirjutus sooritada eksam. Neist kahele tehti sunniraha hoiatus.

Ühe taksojuhiga lõpetati menetlus seoses töölepingu lõppemisega ning ühele taksojuhile pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Narva Lasteaia Kirsike uutest töötajatest neli peavad sooritama eksami ning kaks täiendama keeleoskust; neile tehti ka sunniraha hoiatus. Ühel uuel kontrollitud töötajal tunnistati keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks. 19 varem ettekirjutuse saanud töötajal pikendati eksami sooritamiseks ettekirjutuse tähtaega, 16 töötajale tehti sunniraha hoiatus ja 14 suhtes rakendati sunniraha. Kolm töötajat olid ettekirjutuse täitnud.

Kohtla-Järve Lasteaias Kakuke lõpetati menetlus kolme töötajaga töölepingu lõppemise tõttu.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal oli hindamisel ühe keelefirma taotlus uute koolitajate lisamiseks, kellele andis Keeleamet positiivse hinnangu.

Lisaks osales keeleametnik distantsõppe vormis korraldatud eesti keele kursusel ühes keelefirmas ning selle kohta koostati eksperdihinnang.