Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 29. jaanuar–2. veebruar 2024

02.02.2024 | 14:50

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Idakeskuse piirkonnas, Pae tänaval ja Mustamäel), Haapsalus, Rakveres ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 19 keeleseaduse rikkumist, neljas varasemast ettekirjutusest olid kolm täidetud, ühele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kümne ettevõtte veebilehte, neist üheksa olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri: kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia kooskõlla keeleseaduse nõuetega. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et üks ettevõte ei ole ettekirjutust täitnud ning sellele saadeti meeldetuletuskiri.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS Tallinna Linnatranspordi, AS SEBE, RIMI Eesti Food AS-i Pärnamäe kaupluse, D-Pizza EE OÜ, AS-i Hesburger ja Acoolakids OÜ kokku 79 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 26 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Keelekontrollid toimusid sel nädalal kaebuste lahendamiseks. Ühele Selver AS-i Balti Jaama Turu Selveri töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Keeleameti ettekirjutus oli varasemast ajast ühel töötajal; kuna temaga on tööleping lõpetatud, lõpetati menetlus.
Rimi Eesti Food AS-i Vilde Rimi supermarketis vormistati kümme esmakontrolli akti, neist üks oli korras, üheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kahel töötajal pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega, ühele tehti ka sunniraha hoiatus.
Jaanuari alguses sai Keeleamet mitu kaebust selle kohta, et Kohtla-Järve uued abilinnapead ei valda piisavalt eesti keelt. Sel nädalal kontrolliti mõlema abilinnapea eesti keele suulist ja kirjalikku eesti keele oskust ning ametnikud hindasid nende keeleoskuse C1-tasemele vastavaks. Kaebus ei leidnud kinnitust.
Narva Haigla kiirabis vormistati 13 järelkontrolli akti, kõigi ettekirjutuste tähtaega pikendati ja kõigile 13 kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleoskuse kontroll toimus Kohtla-Järve Lasteaias Karuke, kus tehti töötajale ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust.
Sillamäe Lasteaias Rukkilill vormistati viis esmakontrolli akti, millega kinnitati töötajate eesti keele vastavust kehtestatud nõudele. Järelkontrolli käigus pikendati lisaks kuue haridustöötaja senise ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis lõpetati neli menetlust seoses töölepingu lõppemisega. Kontrolliti ühe Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpetaja eesti keele oskust ja see hinnati B2-tasemele vastavaks.
Samuti vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.

Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku 3 õppekava), mõlema koolitusfirma dokumendid edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Koolitaja lisamiseks esitasid taotluse neli keelefirmat, kõik neli koolitajat said Keeleametilt heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja