Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. mai – 1. juuni

03.07.2018 | 14:09

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Viljandis. Märgukiri saadeti 27-le äriühingule, ühele äriühingule saadeti märgukiri seoses võõrkeelse veebilehega. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 28 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist 12 osaliselt. 11 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Keeleametnik tegi järelkontrolli 11 hotellis, viies hotellis on ettekirjutused täidetud täiesti, kuues hotellis osaliselt.

Avalikku teavet kontrolliti ka ühes Tallinna ärimajas, tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse uuel nädalal. Mitmes ärimajas on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täidetud. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Kontrolliti viie kaupluse töötajate eesti keele oskust: Rimi Eesti Food AS Kalevipoja mini-RIMIs kontrolliti seoses kaebusega viie töötaja eesti keele oskust, neist 3 peavad sooritama keeleeksami, 1 täiendama oma eesti keele oskust. AS OG Elektra Grossi Toidukaupade Järveotsa kaupluse kahel töötajal pikendati ettekirjutuste tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebused Maxima Eesti OÜ töötajate peale järjest sagenevad, sel nädalal kontrollisid keeleametnikud Tallinnas E.Vilde tee 124 Maxima X kaupluse 7 töötaja keeleoskust, kõigile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Viljandi kahes Maxima poes keeleprobleeme ei tuvastatud.

Paljassaare Sotsiaalmaja töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati. Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ ühe töötaja puhul lõpetati menetlus.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 2 esmakontrolliakti (mõlemad korras) ning 14 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 14-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Alustati meditsiinitöötajate eesti keele oskust tõendavate dokumentide kontrolli Põlva Haigla AS-is.

29.05. andis Ilmar Tomusk Vikerraadiole kommentaari Autoettevõtete Liidu ettepaneku kohta leevendada bussijuhtide keelenõudeid.

31.05. Postimees avaldas Ilmar Tomuski artikli Bussijuhtide keelenõue – kas ja miks?

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Seli Lasteaias on 43 töötajat, neist 20-le tegi Keeleinspektsioon ettekirjutuse sooritada ametikohal nõutaval tasemel eesti keele eksam. 14-le lasteaiatöötajale tehti ka sunniraha hoiatus, kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud heakskiidu ühele õppekava taotlusele, ühele taotlusele uue õpetaja lisamiseks ning ühele firmale saadeti kontrollakt ja ühele keeleõppefirmale õppekava taotluse parandusettepanekud.