Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. august – 1.september 2017

18.12.2017 | 10:21

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Sillamäel, Otepääl ja Valgas. Järelkontrolli käigus tuvastati, et 17 ettevõtet on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 27-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Kaheksale äriühingule on antud pikendust ettekirjutuse täitmiseks nädala jooksul.
    • Jaga

Valgamaa Haigla neljale töötajale anti lisaaega ametikohal nõutava eesti keele eksami sooritamiseks.

Keeleinspektsioon sai kaebuse Maardu linna kodanikult seoses valimisreklaamiga, millel oli venekeelne tekst esikohal ning eestikeelne tekst vaevu nähtav. Erakond eemaldas keeleseaduse nõuetele mittevastava reklaami. Kuna valimised on tulemas, pööratakse septembris poliitreklaamidele rohkem tähelepanu.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Tallinna Terakese Lasteaia töötajate eesti keele oskust. Järelkontrolli käigus lõpetati ühe töötaja suhtes menetlus, sest ettekirjutus sooritada B2-taseme eksam oli täidetud. Teine lasteaiatöötaja peab täiendama oma eesti keele oskust. Ülejäänud 15 töötaja eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele.

Lõppes juunikuus alanud keelekontroll Tallinna Allika lasteaias: neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha ja tehti uus ettekirjutus koos sunniraha hoiatusega. Üldse on lasteaias 43 töötajat, neist kümnele on tehtud ettekirjutus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal jätkati keelefirmade veebilehtede kontrolliga, ühele keelefirmale saadeti märgukiri seoses venekeelse veebilehega, millel puudub eestikeelne teave.