Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. veebruar – 3. märts 2023

03.03.2023 | 14:55

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel) ning Tartus. Tuvastati 16 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest seitse olid täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kuue ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kahele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. Kontrolliti ühte varasemat ettekirjutust ja inspektor tuvastas, et ettekirjutus on täidetud ning veebileht vastab keeleseaduse nõuetele.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OÜ ARTICARD, Forus Taxi OÜ, Prisma Peremarketi AS-i Vanalinna Prisma supermaketi, Rimi Eesti Food AS-i Sõpruse Rimi ja SA Ida-Viru Keskhaigla 3. kirurgiaosakonna kokku 34 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 18 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kontrolliti A1M OÜ kaupluse A1000 Market töötajate eesti keele oskust. Esmakontrollis tehti ettekirjutus kolmele töötajale.
Kaebus Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ PetCity Rannamõisa kliiniku töötajate eesti keele oskamatuse kohta leidis kinnitust ja keeleametnik tegi ettekirjutuse.
Samuti kontrolliti ühe taksojuhi eesti keele oskust, keeleametnik tegi ettekirjutuse täiendada eesti keele oskust.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti töötajate keeleoskust Tallinna Lasteaias Delfiin, kus esmakontrollis tehti ettekirjutus seitsmele töötajale, järelkontrollis pikendati kaheksa töötaja eksami sooritamise tähtaega. Sunniraha hoiatus tehti üheksale töötajale, sunniraha rakendati viie töötaja suhtes. Kahe töötaja tööleping on lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.
Kiviõli Vene Koolis tehti esmakontrollis kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja kümne töötaja puhul pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega. Kõigile ettekirjutuse saanutele tehti sunnirahahoiatus. Sunniraha rakendati kümne töötaja suhtes. Seitse järelkontrolli akti on menetluse lõpetamise kohta: kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud ja viis ei tööta enam koolis.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Ühe koolitusfirma esitatud A2-taseme õppekava sai heakskiidu ja edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Teise koolitusfirma kõikide tasemete õppekavad ei vasta nõuetele ning keeleametnikud saatsid omapoolsed ettepanekud õppekavade parandamiseks. Kuus koolitusfirmat esitasid taotluse koolitaja lisamiseks, kuue õpetaja taotlus sai heakskiidu, kolme koolitaja kvalifikatsioon ei vastanud nõuetele.
Sel nädalal saadeti tunnikülastuse kontrollakt ühele firmale ja Eesti Töötukassale.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja