Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. november–1. detsember 2023

01.12.2023 | 13:28

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Ülemiste City rajoonis, Ülemiste keskuses ja IKEAs). Tuvastati 21 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasemast 18 ettekirjutusest olid 15 täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti kahe taksojuhi, Tallinna Raadiku Lasteaia, Ehte Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli, SA Narva Haigla erakorralise meditsiini osakonna, A1M OÜ kaupluse A1000 Market ja QArgentina Grill OÜ kokku 242 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 50 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Jätkus keelekontroll AS Ahtme Haiglas, kus keeleametnikud kinnitasid kolme töötaja eesti keele oskuse ametikoha nõudele vastavaks. Kümnele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.
Kaebuste lahendamiseks toimus keelekontroll Rimi Eesti Food AS-i Tartu Lõunakeskuse Rimi kaupluses, kus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam üheksale töötajale.
Ka MAXIMA Eesti OÜ Haabersti Maxima XXX kaupluses leidis kaebus kinnitust ja teenindajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Klauser Baltic OÜ ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Päästeameti Ida Keskuse Jõhvi päästekomandos tunnistasid keeleametnikud ühe päästja eesti keele oskuse ametikoha nõudele vastavaks.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Mahtra Põhikoolis, kus esmakontrollis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam 16 töötajale. Ühele haridustöötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Keeleametnikud vormistasid kuus järelkontrolli akti, neist kaks seoses töölepingu lõppemisega, mistõttu menetlus lõpetati. Neljal haridustöötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist kolmele tehti sunniraha hoiatus.
Lasnamäe Põhikoolis vormistati kaheksa esmakontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Ühele haridustöötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Lasnamäe Põhikoolis oli varasemast ajast 14 ettekirjutust, neli menetlust lõpetati: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kolm on töölt lahkunud. Üks haridustöötaja peab oma eesti keele oskust täiendama, üheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Jõhvi Lasteaedade haridustöötajatele vormistati kokku viis esmakontrolliakti, neist kaks olid korras, kaks töötajat peavad sooritama eesti keele tasemeeksami, ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust. Ühele haridustöötajale tehti ka sunniraha hoiatus.
Järelkontroll toimus Tallinna Linnamäe Lasteaias, kus keeleametnikud vormistasid 18 akti: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kümnel töötajal pikendati senise ettekirjutuse tähtaega. Neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus: kui eesti keele eksam ei ole tähtajaks sooritatud, on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha. Ühele töötajale vormistati täitekorraldus, töötajal tuleb tasuda sunniraha. Kolm töötajat on töölt lahkunud, seetõttu menetlus lõpetati.
Kiviõli Lasteaias Kannike vormistas keeleametnik kümme järelkontrolli akti, millega pikendas ettekirjutuse tähtaega ja rakendas kõigi kontrollitavate suhtes sunniraha. Ametnikul on õigus rakendada sunniraha kuni ettekirjutuse täitmiseni.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust (kokku 11 õppekava) tegevusloa saamiseks, ühe firma kolm õppekavad said heakskiidu ja edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks; teistel koolitusfirmadel tuleb nädala jooksul teha asjakohased parandused. Keeleametnikud külastasid järelevalve käigus ühe koolitusfirma tundi, mille põhjal koostati eelakt, see saadeti koolitusfirma esindajale tutvumiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja