Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27.-31. märts 2017

13.04.2017 | 11:26

Lõppenud nädalal kontrolliti Maxima kaupluste töötajate keeleoskust Tallinnas, Tartus ja Valgas. Kaebuse lahendamiseks toimus keelekontroll Tallinna Tammsaare tee Maxima XX kaupluses, 57-st töötajast 20-le töötajale tehti ettekirjutus. Tartu Vahi Maximas pikendati järelkontrolli käigus kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega, Turu Maxima XX kaupluse viiest töötajast kaks on töölt lahkunud, kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samuti kontrolliti kaebuse lahendamiseks Tallinnas Stockmanni apteegis klienditeenindaja keeleoskust ja Jõhvis Euroapteegis apteekri keeleoskust, mõlemal juhul tehti töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
    • Jaga

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus, kokku tehti ettekirjutus kaheksale äriühingule.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lõppes järelkontroll Tallinna Linnamäe Lasteaias, mille 48-st töötajast 15 ei vasta keeleseaduse nõuetele: 13 õpetajat peavad sooritama B2-taseme eksami, kahel õpetaja abil puudub A2-tasemel eesti keele oskus ja nad peavad sooritama eksami. Üheksale lasteaednikule tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja puhul rakendati sunniraha.

Järelkontrolli käigus pikendati eksami sooritamise tähtaega kolmele Läänemere Gümnaasiumi töötajale, neist ühele tehti ka sunniraha hoiatus.

Jätkub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töötajate eesti keele oskuse järelkontroll. Sel nädalal kontrolliti viite Narva, seitset Sillamäe ja nelja Jõhvi õppekoha töötajat, neist neli peavad sooritama eesti keele eksami. Ühtlasi tehti kahele töötajale hoiatus selle kohta, et kui määratud tähtpäevaks ettekirjutus ei ole täidetud, rakendatakse nende suhtes sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Kahele Ida-Virumaa koolitusfirmale edastati akt keeleinspektsiooni ettepanekutega keeleõppe paremaks korraldamiseks.

Keeleinspektsioon andis positiivse hinnangu ühe keelefirma taotlusele ning juhtis tähelepanu teise keelefirma veebilehel olevatele puudustele.