Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27.–30. aprill 2020

30.04.2020 | 11:01

Sel nädalal kontrollisid keeleametnikud eriolukorra teavet, ettevõtete esitatud andmeid ja veebilehti. Sel ja eelmisel nädalal kontrolliti e-poodide ning e-teenuseid osutavate ettevõtete veebilehti. Kokku kontrolliti 149 veebilehte, neist oli korras 115, osaliselt võõrkeelse tooteteabe või keelevigadega tuvastati 32 veebilehte. E-teenuseid osutavate firmade seitsmest veebilehest kuus olid korras.
    • Jaga

Keeleametnikud tegelesid laekunud kaebustega nii palju kui eriolukord seda võimaldab.

Kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti haridusasutuste veebilehti. Narva üldhariduskoolide veebilehed on valdavalt eesti keeles, esineb üksikuid vigu. Alustati Sillamäe üldhariduskoolide ja lasteaedade veebilehtede kontrolliga.

Narva Keeltelütseum, Narva Kesklinna Gümnaasium ja Sillamäe Kannuka Kool on esitanud Keeleinspektsioonile töötajate keeleoskust tõendavad andmed, mille põhjal said ametnikud lõpetada 24 varasemat ettekirjutust, sest nende töötajatega on tööleping lõpetatud. Andmete kontroll toimub andmebaasides, keelekontroll vajadusel pärast eriolukorra lõpetamist.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust (kokku kuus õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid ühele keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks, teiste firmade õppekavad said keeleinspektsiooni heakskiidu ning edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Samuti sai heakskiidu ühe firma taotlus uute õpetajate lisamiseks. Keelefirmade taotluste hindamine toimub veebikeskkonnas.

Viiele keelefirmale saadeti märgukiri koolitusfirma veebilehel puuduva teabe kohta (täiskasvanute koolituse seaduse § 8 alusel).

Inspektsiooni kodulehel on ülevaade keelefirmade külastustel tehtud tähelepanekutest: https://www.keeleinspektsioon.ee/et/keelefirmade-tegevuse-jarelevalve.