Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26. veebruar – 2. märts

03.07.2018 | 11:28

Sel nädalal kontrolliti Rocca al Mare Prisma kuue töötaja keeleoskust, neist viiele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kõik neli Rimi Eesti Food AS-i Kolde Mini-Rimi töötajat, kelle keeleoskust kontrolliti, peavad sooritama eesti keele eksami.
    • Jaga

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kümme esmakontrolliakti (neist 6 ettekirjutusega sooritada keeleeksam ja 2 täiendada eesti keele oskust) ning viis järelkontrolliakti (neist 3 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Kohtla-Järvel, kokku saadeti märgukiri kaheksale äriühingule. Viis äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, üheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Ühele äriühingule saadeti märgukiri seoses võõrkeelse veebilehega. Neljale kaebuse esitajale saadeti ülevaade kontrolli tulemustest.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis oli ettekirjutus kolmel töötajal, neist ühega on tööleping lõpetatud ja tema suhtes menetlus lõpetati. Kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati ka sunniraha. Ettekirjutus sooritada eesti keele eksam tehti ka ühele uuele õpetajale.

Tallinna Lasteaias Naeratus pikendati ettekirjutuse tähtaega seitsmel töötajal, ühtlasi tehti neile uus sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saatsid keeleametnikud kontrollakti ühele Tallinnas tegutsevale keelefirmale tutvumiseks.

Keeleinspektsioon on koostanud infolehe, kus on nii eesti kui ka vene keeles soovitused, kuidas valida keelefirmat, et valmistuda eesti keele tasemeeksamiks. Infolehte jagatakse keelekontrollide käigus.