Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26.–30. oktoober 2020

30.10.2020 | 13:53

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Õismäel, Mustamäel ning Tammsaare Ärikeskuses), Narvas ja Valgas. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 21 olid täidetud. Keeleamet saatis kümnele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 17 ettevõtte veebilehte, neist viis olid eestikeelsed, 12 firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Kui on vaja välja selgitada töötaja tegelik keeleoskus ning keeleametnikel tuleb töötajaga vestelda, kasutatakse kõiki vajalikke kaitsemeetmeid.

Sel nädalal toimus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Mustamäe tee 12 Maxima X kaupluses, kontrolli käigus tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele töötajale. Samas kaupluses oli varasem ettekirjutus kuuel töötajal, järelkontrolli käigus selgus, et kolm töötajat on töölt lahkunud, kolmel töötajal ettekirjutuse tähtaega pikendati, ühele neist tehti sunniraha hoiatus. Üks Maxima töötaja oli ettekirjutuse täitnud.

Toimus järelkontroll Rimi Eesti Food AS-i Nurmenuku Rimi supermarketis, Laagna tee mini-Rimis ja Läänemere mini-Rimis. Kaks töötajat olid ettekirjutuse täitnud. Kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kolm menetlust lõpetati seoses töölepingute lõpetamisega.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ABC Supermarkets AS-i Solarise toidupoe teenindaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, keeleametnikud tegid ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Restoranis FRANK (Mister Frank OÜ) pikendati järelkontrollis kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega, üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõpetamisega.

Järelkontrollis pikendati ühe taksojuhi ettekirjutuse tähtaega ja teise taksojuhi puhul lõpetati menetlus, sest kontrollitav ei ela enam Eestis.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Kesklinna Gümnaasiumis tehti ettekirjutus sooritada eksam 19 uuele töötajale ning 14 töötajal pikendati järelkontrolli käigus ettekirjutuse tähtaega, tehti 31 sunniraha hoiatust.

Tallinna Taime Lasteaias pikendati ettekirjutuse tähtaega kolmel töötajal, kahele töötajatele tehti sunniraha hoiatus, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ka kahele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada nende töötajate suhtes sunniraha.

Jätkus keelekontroll Jõhvi lasteaedade Kalevipoja ja Sipsiku majas. Sel nädalal tuvastas keeleametnik, et neljal töötajal on ettekirjutus täidetud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal said ühe koolitusfirma tegevusloa taotlused heakskiidu ning need edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Teine koolitusfirma peab veel oma õppekavades tegema parandusi.

Sel nädalal esitasid neli koolitusfirmat taotluse uute koolitajate lisamiseks, kõik viis õpetajat said kinnituse ning nende dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Eelmisel nädalal külastatud koolitusfirmale saadeti tutvumiseks kokkuvõte külastusest.

Oktoobrikuu jooksul on keeleametnikud kontrollinud kõigi tegevusloa saanud koolitusfirmade veebilehti. Tuvastati, et 32 koolitusfirma veebilehel on muudetud kinnitatud õppekavasid, kursuseid reklaamitakse moodulitena jms. Koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga on välja töötatud õppekavade muutmise kord, mida keelefirmadel tuleb järgida. Täpsem info on Keeleameti kodulehel. Koolitusfirmadel on võimalus alustada menetlust õppekavade muutmiseks või viia oma õppetegevus vastavusse kinnitatud õppekavadega.