Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26. – 30. november 2018

30.11.2018 | 14:54

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Kohtla-Järvel, Tartus ja Mustvees. Kokku saadeti märgukiri 24-le äriühingule. Kuuele firmale Tallinnas ja kahele Kohtla-Järvel tegid keeleametnikud keeleseaduse rikkumise teatavaks kohapeal, misjärel keeleseaduse nõuded koheselt täideti. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kuus äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist 1 osaliselt. 10 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal tuvastas keeleametnik, et Al Mare Majad on kõik ettekirjutused täinud. Kolmes Tallinnas asuvas hotellis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, nende kohta on saadetud märgukiri. Järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega kahel hotellil. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus kontroll Maxima Eesti OÜ kauplustes, sel nädalal kontrolliti Jõhvi Maxima XX üheksat töötajat, neist kahele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.

Tallinnas kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Sõle tänava supermarketi töötajate eesti keele oskust, viiele töötajale tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus, järelkontrolli aktiga pikendati nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega, üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud, 5 töötajat töölt lahkunud. Kolmele kaupluse töötajale tehti sunniraha hoiatus; kontroll jätkub detsembris.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS OG Elektra Grossi toidupoe töötajate keeleoskust, kõigile kolmele kontrollitavale tehti ettekirjutus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Herba Apteegi AS-i apteekri keeleoskust, keeleametnikud tegid talle ettepaneku keeleoskust täiendada.

Tehnilise Järelevalve Ameti palvel kontrollib Keeleinspektsioon raudteeliikluse juhtimisega tegelevate töötajate eesti keele oskust. Sel nädalal tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam Edelaraudtee AS-i kahele jaamakorraldajale. Eesti Raudtee AS-is kontrollite sel nädalal kaheksat töötajat, neist 7 peavad sooritama eesti keele C1-taseme eksami, ühel tuleb eesti keele oskust täiendada.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe bussijuhi (AS ATKO bussiliinid) eesti keele oskust, talle tehti ettekirjutus keeleoskust täiendada.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Toimus keelekontroll Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasiumis, kus kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust – mõlemale tehti ettekirjutus. Üheksal töötajal oli varasem ettekirjutus, kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja kuuele tehti sunniraha hoiatus.

Keelekontroll toimus ka kahes Tallinna lasteaias: lasteaias Delfiin tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam 13-le töötajale. Lisaks tehti kümnele töötajale sunniraha hoiatus ja 5 töötaja puhul rakendati sunniraha, üks töötaja oli Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Tallinna Kuristiku Lasteaias tehti ettekirjutus 19-le töötajale, 12-le sunniraha hoiatus ja kolm töötajat peavad tasuma sunniraha. Üks lasteaednik on ettekirjutuse täitnud.

Keeleametnikud alustasid dokumentide kontrolli Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse Jõhvi osakonnas.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati nelja koolitusfirma taotlust uute õpetajate lisamiseks ning kõik taotlused said heakskiidu. Kahe firma tegevusloa taotlus on menetluses – Keeleinspektsioon edastas ettepanekud õppekavades esinevate vigade parandamiseks. Ühele koolitusfirmale edastati kontrollakt.