Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26.–30. august 2019

30.08.2019 | 14:52

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Maardus, Põltsamaal, Türil, Jõgeval, Tartus ja Narvas. Kokku saadeti märgukiri 21 äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati seitsmel firmal ettekirjutuse tähtaega (neist viis on ettekirjutuse täitnud osaliselt), kolm firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Türil kontrolliti kaebuse alusel tänavasilte ja tuvastati mitmeid keeleseaduse rikkumisi, vallavalitsusele saadeti märgukiri. Maardus, Jõgeval ja Põltsamaal keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud. Narvas jätkub avaliku teabe kontroll järgmisel nädalal.

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal saadeti märgukiri ühele Narva hotellile ning pikendati ettekirjutuste tähtaega ühel Tallinna ärimajal ja ühel hotellil.

Kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehti, neist üks on keeleseaduse nõuded täitnud, ülejäänud firmad peavad eestikeelse teabe lisama septembrikuu jooksul.

Maxima Eesti OÜ Maardu Maxima XX kaupluses toimus keelekontroll, mille käigus kaheksast töötajast kuuele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühe kontrollitava keeleoskus vastas nõutavale tasemele. Üks töötaja oli varasema ettekirjutuse täitnud ja keeleeksami sooritanud.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti sel nädalal Rimi Eesti Food AS-i Pärnamäe keskuse RIMI supermarketi töötajate eesti keele oskust: ettekirjutus tehti viiele töötajale.

OG Elektra AS-i Endla Grossi kaupluses kontrolliti kaheksa töötaja keeleoskust: neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami, üks oma keeleoskust täiendama. Kontroll jätkub järgmisel nädalal.

Ka Maardus asuva toidukaupluse Weld&Build OÜ müüja keeleoskust kontrolliti kaebuse lahendmaiseks – kaebus leidis kinnitust, müüjale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuste lahendamise käigus tehti veel ettekirjutus Vitaclinika teenindajale, Meie Gruusia pagarikohviku teenindajale ja kahele Little India teenindajale.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma taotlusele uue õpetaja lisamiseks, mõlemad hinnangud olid positiivsed. Hindamisel on mitme keelefirma taotlused tegevusloa saamiseks, sel nädalal saatsid keeleametnikud omapoolsed ettepanekud õppekavade parandamiseks ühele keelefirmale.