Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26.–30. aprill 2021

30.04.2021 | 14:43

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas ja Põhja-Tallinnas), Tartus, Valgas, Haapsalus ja Rakveres. Tuvastati 28 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist ühel juhul oli tegemist võõrkeelse teabega COVID-19 piirangute kohta; kaks keeleseaduse rikkumist eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud. Viiel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 19 ettevõtte veebilehte, neist kuus ei vasta keeleseaduse nõuetele ja nendele ettevõtetele saadeti märgukiri. Kokku saatsid sel nädalal keeleametnikud kirja 22 ettevõttele.

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Lõppenud nädalal kontrolliti tööandjate poolt esitatud ja HARNO eksamite andmebaasis Rimi Eesti Food AS-i kaheksa kaupluse, Narva Lasteaed Kaseke ja OÜ Hestia töötajate keeleoskuse andmeid.

Maxima Eesti OÜ kolmes Tartu kaupluses pikendati kokku neljal töötajal ettekirjutuse tähtaega, kaks menetlust lõpetati, kuna ettekirjutus täideti.

Rimi Eesti Food AS-i kolme töötaja suhtes lõpetati menetlus, sest nende töötajatega on tööleping lõppenud.

Viimasel ajal on sagenenud kaebused seoses väljendi drive-in kasutamisega. Kõigi seesuguste kaebuste lahendamiseks on ettevõtetele saadetud märgukiri, milles selgitatakse väljendi drive-in tähendust ning antakse soovitusi sobiva eestikeelse vaste leidmiseks.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Lasteaias Kelluke tehti esmakontrollis ettekirjutus kolmele uuele töötajale. Viie töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, neist nelja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Lasteaias Tuluke tehti ettekirjutus kahele töötajale, ühtlasi tehti neile hoiatus, et kui ettekirjutus ei ole täidetud ettenähtud ajaks, võib keeleametnik nende suhtes rakendada sunniraha. Samas lasteaias oli 21 töötajal varasem ettekirjutus, millest kaks on täidetud. Keeleametnikud otsustasid pikendada ettekirjutuse tähtaega 19 töötajal, tehes 18 sunniraha hoiatust ja 15 juhul rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Karuke tehti esmakontrollis ettekirjutus ja sunniraha hoiatus kolmele töötajale. Varasemast 10 ettekirjutusest kaks olid täidetud ja need menetlused lõpetati. Kaheksa töötaja senise ettekirjutuse tähtaega pikendati, tehti sunniraha hoiatus ja seitsmele töötajale vormistati täitekorraldus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, taotlus sai Keeleameti heakskiidu ning dokumendid esitati haridus- ja teadusministeeriumile tegevusloa väljastamiseks. Keeleameti menetluses oli ühe keelefirma kaks taotlust koolitajate lisamiseks, mõlemad said heakskiidu.