Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26. – 29. märts 2018

03.07.2018 | 11:50

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Võrus, Valgas ja Pärnus, kokku saadeti märgukiri 40-le äriühingule. 13 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 21 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kahe firma suhtes algatati haldusmenetlus.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti kahte Tallinnas asuvat hotelli, mõlemas leidis keeleametnik keeleseaduse nõuete rikkumisi ning mõlemale hotellile ja hotellis tegutsevale äriühingule on saadetud märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka viies Tallinna ärimajas, kõigis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse uuel nädalal. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub teises kvartalis.

Sel nädalal kontrolliti korduvate kaebuste lahendamiseks Maxima Eesti OÜ Tartu mnt Maxima (Tallinn) 14 töötaja eesti keele oskust, üheksale töötajatele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama, viiele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Neli töötajat, kellel oli varasem ettekirjutus, olid töölt lahkunud, seetõttu lõpetati menetlus. Tartu Maxima XX Võru tänava kaupluses kontrolliti kuue töötaja eesti keele oskust, neist viiele tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam. Jätkus keelekontroll Tallinna Haabersti MAXIMA XXX kaupluses, esmakontrolli aktiga tehti ettekirjutus 11 töötajale. Haabersti Maxima XXX kaupluses jätkub keelekontroll teises kvartalis.

AS OG Elektra Kivila Grossi poes kontrolliti viie töötaja keeleoskust, neist neli peavad minema eesti keele eksamile ja üks täiendama eesti keele oskust, seega leidis Keeleinspektsioonile esitatud kaebus kinnitust.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ M.Villadisaini suveniirikaupluse kolme töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, keeleametnikud tegid kaupluse kahele töötajale ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Samuti kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ Karbor bussijuhi eesti keele oskust, mille tulemusena vormistati akt ettekirjutusega sooritada eesti keele B1-taseme eksam. USS Security Eesti AS turvamehe eesti keele oskust hinnati ametikoha nõudele vastavaks ja ettekirjutust ei tehtud.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kümme esmakontrolliakti (neist 4 ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ning 21 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 25-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Pärnu Tammsaare koolis oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus viiel töötajal, kõikide ettekirjutuste tähtaega pikendati ja kolmele õpetajale tehti sunniraha hoiatus. Samuti pikendati Pärnu Toimetulekukooli õpetaja ettekirjutuse tähtaega.

MTÜ Edu Valemi eralasteaias kontrolliti ühe töötaja keeleoskust ja tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe uue keelefirma tegevusloa taotlust ning saadeti firmale ettepanekud õppekavade täiendamise kohta. Ühe juba tegutseva keelefirma taotlus edastati hinnanguga Haridus- ja Teadusministeeriumile.