Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25. veebruar – 1. märts 2019

01.03.2019 | 10:40

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 19-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et viis äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, osaliselt täitis ettekirjutuse viis ettevõtet. Nende ja veel viie firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes Tallinna ärimajas keeleseaduse nõuete täitmist, ühes rikkumisi ei tuvastatud, teisele äriühingule saadetakse märgukiri. Ühes Tallinnas asuvas hotellis selgus järelkontrolli käigus, et ettekirjutus on täidetud. Kolmes hotellis tuvastati keeleseaduse rikkumisi ning neile saadeti märgukiri.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Pallasti Maxima XXX kaupluses. Sel nädalal koostati üks esmakontrolli akt ja üheksa järelkontrolliakti (kuus akti seoses töölepingu lõpetamisega). Kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kokku läbis selles poes kontrolli 21 töötajat, kellest üheksale tuli teha ettekirjutus nõutava keeleoskuse omandamiseks.

Kohtla-Järve Maximas koostati üks esmakontrolli akt ja üheksa järelkontrolliakti (neist viis akti seoses töölepingu lõpetamisega). Viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam, ühtlasi tehti sunniraha hoiatus.

Coop Kaubanduse AS-i Mustakivi Konsumis järelkontrolli käigus pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega, teise töötaja suhtes menetlus lõpetati, kuna temaga on tööleping lõpetatud. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OG Elektra AS-i Vikerlase Grossi kaupluse töötaja keeleoskust, kaebus ei leidnud kinnitust.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti ühe Tallinnas asuva hotelli kahe teenindaja keeleoskust, mõlemale töötajale tehti ettekirjutus.

Hiiu Ravikeskuse töötaja on ettekirjutuse täitnud, menetlus lõpetati. OÜ Forniks ilukliiniku teenindajal pikendati järelkontrolli käigus ettekirjutust täiendada oma eesti keele oskust. OÜ Tubli Rätsep teenindajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleinspektsioon kontrollis Tallinna Kadaka Põhikooli uute töötajate tegelikku keeleoskust ja seniste ettekirjutuste täitmist. Kokku koostati kuus esmakontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam) ja kümme järelkontrolli akti (kaheksa ettekirjutusega sooritada eksam, üks täiendada eesti keele oskust ja üks seoses töölepingu lõpetamisega). Ühtlasi tehti ettekirjutus koolijuhile tagada keeleseaduse nõuete täitmine haridusasutuses.

Tallinna Kadaka lasteaias toimus järelkontroll, mille käigus pikendati viiel töötajal ettekirjutuse tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Lõppes keelekontroll eestikeelses Muuga Lasteaias. Keeleinspektsioon sai mitu kaebust lastevanematelt ja kontrollis eelmise aasta detsembrist alates nende seitsme töötaja tegelikku eesti keele oskust, kes ei ole põhi-, kesk- ega kõrgharidust omandanud eesti keeles. Kahe õpetaja ja majandusjuhataja eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele, kahele õpetaja abile ja muusikaõpetajale tehti ettekirjutus. Üks õpetaja, kellele detsembris tehti ettekirjutus, on tänaseks töölt lahkunud.

Jätkus tegeliku keeleoskuse kontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva ja Sillamäe õppekohtades. Vormistati 4 järelkontrolliakti, kõik ettekirjutusega sooritada eksam. Neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus, kolmel tuleb tasuda sunniraha kohe.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal edastati ühele keelefirmale kontrollakt. Hindamisel oli nelja keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks, need õppekavad ei vasta veel nõuetele, keelefirma peab tegema parandused kahe nädala jooksul. Ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai heakskiidu.