Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–29. november 2019

29.11.2019 | 13:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, sh Viimsis, Männikul ja Lasnamäel, Sillamäel, Valgas ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 16-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 25 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist osaliselt täitis ettekirjutuse kolm ettevõtet – nende ja veel kuue firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon on saanud kaebuse, mille kohaselt mitmetel laatadel eiratakse keeleseaduse nõudeid. Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Sillamäe laadal ja Tallinna Jõuluturul. Tuvastatud rikkumistele juhiti koheselt tähelepanu ja need kõrvaldati keeleametniku juuresolekul. Võib tõdeda, et tänavu on jõuluturul võrreldes varasemate aastatega märgatavalt vähem probleeme.

Kaks ettevõtet neljast on oma veebilehtedele lisanud eestikeelse teabe, kahel firmal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru Keskhaiglas, kus järelkontrolli käigus pikendati seitsmel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja neile tehti sunniraha hoiatus, nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

PPA Ida Prefektuuris vormistati üks järelkontrolli akt ettekirjutusega sooritada keeleeksam ja ühtlasi tehti hoiatus selle kohta, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Kontrolliti AS Eesti Raudtee töötajate eesti keele oskust. Koostati kaks esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada keeleeksam ja 20 järelkontrolli akti – 13 ettekirjutusega sooritada eksam, üks täiendada eesti keele oskust, viis akti seoses töölepingu lõpetamisega, üks töötaja on ettekirjutuse täitnud.

Sel nädalal kontrolliti töötajate keeleoskust mitmes kaupluses. Maxima Eesti OÜ Keila kaupluses jätkus eelmisel nädalal alanud kontroll, sel nädalal tehti üks esmakontroll ja neli järelkontrolli, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Valga Maxima XX kaupluses lõpetati ühe töötaja suhtes menetlus seoses töölepingu lõpetamisega.

Selver AS-i Keila kaupluses tehti üks esmakontroll ja seitse järelkontrolli: viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama, kaks töötajat on töösuhte Selveriga lõpetatud – seetõttu lõpetati ka menetlus. Järve Selveris tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam kahele töötajale, järelkontrolliks kohtuti kaheksa töötajaga. Neli kontrollitavat on ettekirjutuse täitnud, neljal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Järva Tarbijate Ühistu Narva Maksimarketis koostas keeleametnik viis esmakontrolli akti, neist kolm korras ja kaks ettekirjutusega sooritada eksam. Kahele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus.

Kodanikupäeval 26. novembril külastas Ilmar Tomusk Nõmme Gümnaasiumi ning arutles kohtumisel vanemate klasside õpilastega keele ja emakeele mõiste ja tähenduse üle.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal külastasid keeleametnikud Tallinna Tõnismäe Reaalkooli. Esmakontrolli käigus vesteldi kahe uue töötajaga, neist ühe keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, teine peab sooritama eesti keele eksami. Varasemalt on Tõnismäe Reaalkooli neljal töötajal Keeleinspektsiooni ettekirjutus, ametnikud tuvastasid, et neist kaks on ettekirjutuse täitnud, kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja nende suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis tehti ettekirjutus ja sunniraha hoiatus kuuele töötajale.

Kolkja Lasteaed-Põhikoolis lõpetati kahe endise töötaja suhtes menetlus.

Tallinna Sõbrakese Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötjale, 17 järelkontrolli aktist viis olid ettekirjutuse täitmise kohta, kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist kuuele tehti sunniraha hoiatus ja kolme suhtes rakendati sunniraha. Neli töötajat oli töösuhte lõpetanud, mistõttu lõpetati ka menetlus nende suhtes.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal oli Keeleinspektsioonis hindamisel kolme keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks. Esitatud õppekavad ei vasta veel nõuetele, keelefirmad peavad neid täiendama. Sel nädalal külastati kahte keelefirmat, kellele on saadetud tutvumiseks kokkuvõte kontrollkäigust.