Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25. – 29. juuni 2018

03.07.2018 | 14:37

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Kohtla-Järvel, Narvas, Pärnus, Paldiskis ja Valgas, kokku saadeti märgukiri 16-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 35 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 20 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Pärnus on viiest ettekirjutusest kolm täidetud, lisaks tuvastas keeleametnik veel kaks rikkumist. Paldiskis tuvastati kaks venekeelset reklaami, millel puudud eestikeelne tõlge. Reklaami eest vastutavatele isikutele saadeti märgukiri.
    • Jaga

Jätkus Maxima Eesti OÜ Viimsi Maxima X ja Nõmme tee 23a Maxima X kaupluse töötajate eesti keele oskuse kontroll. Esmakontrolli aktiga tehti ettekirjutus kuuele töötajale, järelkontrolli aktiga pikendati viie töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Nurmenuku kaupluse töötajate keeleoskust. Viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

AS OG Elektra Lastekodu tänaval asuva Grossi poe kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama.

Ümera apteegis kontrolliti kaebuse lahendamiseks kahe töötaja keeleoskust ja neile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti R-kioski töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente, ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Samuti kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe Mustamäel asuva kohviku teenindajate eesti keele oskust, kahele teenindajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleinspektsioon on saanud kaebuse, et mitmel aianduses kasutataval keemiatootel puudub eestikeelne tarbijateave. Konkreetse juhtumi kohta saatsime kauplusele märgukirja ning saime ka juba vastuse, et kohustuslik eestikeelne teave on lisatud. Selle nädala jooksul tegid keeleametnikud järelkontrolli erinevates Tallinna ja selle lähiümbruses tegutsevates aiandus- ja ehituskauplustes, tuvastati, et keeleseaduse ja tarbijakaitseseaduse põhinõuetest on üldjoontes kinni peetud.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud viis esmakontrolliakti (neist neli ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ning 37 järelkontrolli akti (7 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, 30 akti on menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõpetamisega). Kümnele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

28.06. andis Eesti Päevaleht pikema ülevaate Keeleinspektsiooni järelevalvest suuremates kaubanduskettides. Artiklis tõdeti, et Maxima keeleoskamatute töötajate hulk ületab mäekõrguselt konkurentide oma.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti ühele keelefirmale märgukiri seoses veebilehel olevate puudustega, kahele firmale hinnang õppekava taotluse kohta, kolme firma taotlus uue õpetaja lisamise kohta sai heakskiidu ja need edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Kahe täienduskoolitusasutuse tegevusloa taotlus ja õppekavad edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks.

Keeleinspektorid puhkavad 2. juulist kuni 5. augustini. Kiirete küsimustega palun pöörduge meiliaadressil keeleinsp@keeleinsp.ee või telefonil 626 3346