Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 23.–27. oktoobril 2023

27.10.2023 | 14:07

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, Kristiines, Nõmmel, Hiiul, Mustamäel) ja Harju maakonnas Harkujärve piirkonnas. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasemast 15 ettekirjutusest olid kümme täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti viie ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kahele saadeti märgukiri ja paluti kahe kuu jooksul viia veebileht keeleseaduse nõuetele vastavaks. Kontrolliti kolme varasema ettekirjutuse täitmist, üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati. Kahe ettevõtte ettekirjutuse tähtaega pikendati.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti kolme taksojuhi, Tallinna 53. Keskkooli, MTÜ Edu Valem Kooli, SA PERH uroloogiaosakonna, OÜ Euroapteegi, Pelm Grupp OÜ ja Selver AS-i Tondi Selveri kokku 134 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 22 töötajaga tuleb veel oktoobrikuu jooksul kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Marta kodu OÜ hooldekodu nelja töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, keeleametnikud tegid kolmele töötajale ettekirjutuse sooritada eesti keele tasemeeksam ja ühel töötajal tuleb oma eesti keele oskust täiendada.
Jätkus eesti keele oskuse kontroll SA Narva Haiglas. Sel nädalal tehti üheksale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti kontrollituile sunniraha hoiatus. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et kuus töötajat ei ole ettekirjutust täitnud: keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid töötajatele sunniraha hoiatuse.
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla neuroloogiaosakonnas lõpetati kaks menetlust: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, teisega on töösuhe lõpetatud.
Kahele Bolt Services EE OÜ taksojuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Prisma Peremarket AS-i Roo Prisma supermarketis tehti esmakontrolli aktiga ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kuuele töötajale, sh ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
Päästeameti Ida Keskuse Narva päästekomandos tunnistasid keeleametnikud kahe päästja eesti keele oskuse ametikoha nõudele vastavaks. Samas tuvastati, et üks Narva päästekomando ja üks Narva-Jõesuu päästekomando töötaja on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis, kus esmakontrolli aktiga tunnistati kahe töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks. Keeleametnikud vormistasid kaheksa järelkontrolli akti: kaks menetluse lõpetamist seoses töölepingu lõppemisega, üks menetluse lõpetamine seoses ettekirjutuse täitmisega ning viis ettekirjutuse tähtaja pikendamist ja sunniraha hoiatust.
Ahtme koolis vormistati üheksa esmakontrolli akti, neist neli olid korras, viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada tasemeeksam ja sunniraha hoiatus. Kaks haridustöötajat olid ettekirjutuse täitnud, nende suhtes menetlus lõpetati.
Järelkontroll toimus erakoolis Garant, kus vormistati neli järelkontrolliakti: ühe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati ja talle tehti sunniraha hoiatus. Kolme töötajaga on töösuhe lõpetatud, mistõttu lõpetas keeleametnik menetluse.
Sillamäe Lasteaias Päikseke vormistati üks esmakontrolli akt: töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele ja ettekirjutust ei tehtud.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendav dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada.
Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palun need saata Keeleameti e-posti aadressil info@keeleamet.ee. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust (üks õppekava) tegevusloa saamiseks, see ei vasta nõuetele ja keelefirma saab nädala jooksul teha asjakohased parandused. Kaks keelefirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, 15st koolitajast kuus ei vastanud kvalifikatsiooninõuetele.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja