Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 23.–27. mai 2022

27.05.2022 | 12:50

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Mustamäel, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel) ja Narvas. Tuvastati 13 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 14 varasemast ettekirjutusest olid kümme täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neist kuus ei olnud korras – nendele ettevõtetele tehti ettekirjutus. Järelkontrollis kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist kolm on ettekirjutuse täitnud; sellele ettevõttele, kellel ei ole ettekirjutus täidetud, saadeti meeldetuletuskiri ning pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid järelkontrollide planeerimiseks ja kaebuste lahendamiseks Dorpat OÜ (Herb SPA), Pärnu Tammsaare Kooli, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Tartu Tähtvere Lasteaia ja Torudeabi24.ee OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 85 kontrollitavast neljal puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleoskuse kontroll toimub juunikuus.

Kohtla-Järve Linnavalitsuses tehti kaheksale uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli käigus pikendati seitsmel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja neile tehti sunnirahahoiatus, viiel linnaametnikul tuleb tasuda sunniraha. Ühe töötajaga on töösuhe lõpetud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Pepco Estonia OÜ Ülemiste keskuse kaupluse teenindajate keeleoskust ja kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxima X kaupluses kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust: mõlemad peavad sooritama eesti keele eksami; järelkontrolli käigus pikendati kahe töötaja ettekirjutust ja tehti hoiatus, et eesti keele eksami mittesooritamise korral rakendatakse sunniraha. Kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Kadaka Põhikoolis kontrolliti kuue uue töötaja eesti keele oskust, neist ühe keeleoskus vastab nõuetele, kaks töötajat peavad eesti keele oskust täiendama ja kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kadaka Põhikoolis oli varasem ettekirjutus 17 töötajal. Mitte keegi ei ole ettekirjutust täitnud. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuste tähtaega 16 töötajal, üheksale tehti sunniraha hoiatuse ja viie töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ühe töötajaga on tööleping lõpetatud.

Kohtla-Järvel kontrolliti haridusasutuste juhtide eesti keele oskust ja ettekirjutuste täitmist. Kaheksal haridusjuhil pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, seitsme kontrollitava suhtes rakendati sunniraha. Ühe menetluse keeleametnikud lõpetasid, sest kontrollitavaga on tööleping lõpetatud.

Jätkus keelekontroll Narva Paemurru Spordikoolis, kus tehti 23 töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tegid inspektorid hoiatuse 19 töötajale: ettekirjutuse mittetäitmise korral on õigus rakendada sunniraha. Viie töötaja eesti keele oskus vastas nõuetele ja ettekirjutust ei tehtud.

25. mail selgitas Ilmar Tomusk Kuku raadios vene õppekeelega koolide haridustöötajate eesti keele oskusega seonduvat.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, ühe keelefirma A2-taseme õppekava on korras ja see edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks, teise firma C1-taseme õppekava vajab veel täiendamist. Viis koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, neli õpetajat said heakskiidu, kuid kaks taotlust lükati tagasi. Keeleametnik jälgis ühe keelefirma tundi Zoomi vahendusel, kokkuvõte tunnist ja eelakt on koolitusfirmale edastatud tutvumiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.