Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 23.–27. jaanuar 2023

30.01.2023 | 10:30

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesk- ja südalinnas, Pärnu maanteel ja Ülemiste linnakus) ning Narvas. Tuvastati 15 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kuue ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist ühele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. Kahel firmal oli varasem ettekirjutus veebilehtede keeleseadusega vastavusse viimise kohta, inspektor tuvastas, et ettekirjutused on täidetud ning lõpetas menetluse.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Õisburks OÜ, Fartufo OÜ, Shaurma Tallinn OÜ, Maxima Eesti OÜ Pallasti kaupluse kokku 109 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 51 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Maxima Eesti OÜ Sõle 42 kaupluse ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus ei leidnud kinnitust, töötaja valdab eesti keelt nõutaval tasemel.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate keeleoskust. Esmakontrollis kinnitati ühe töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks. Järelkontrolli akte vormistati 22, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja kõigi kontrollitute suhtes rakendati sunniraha.
Narva Soldino Gümnaasiumis vormistati 23 järelkontrolliakti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja kõigi 23 puhul rakendati sunniraha.
Tallinna Tähekese Lasteaias tehti neljale uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kahel juhul tehti ka sunniraha hoiatus. Lasteaias oli varasemalt 19 ettekirjutust. Inspektor tuvastas, et üks ettekirjutus on täidetud ja neli töötajat on töölt lahkunud – need menetlused lõpetati. 14 ettekirjutust pikendati: üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama, 13 peavad sooritama eesti keele eksami. Samas tehti töötajatele hoiatus, et ettekirjutuse mittetäitmise korral võib keeleametnik nende suhtes järgmise kontrolli käigus rakendada sunniraha. Seitsme töötaja suhtes rakendati sunniraha ka sel korral.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Koolitusfirma esitatud B2-taseme õppekava ei vastanud nõuetele ning keeleametnikud saatsid omapooled ettepanekud õppekava parandamiseks. Seitse koolitusfirmat esitasid taotluse koolitaja lisamiseks, seitsme õpetaja taotlus sai heakskiidu, kolm taotlust lükati tagasi.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja