Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22. – 26. oktoober 2018

29.10.2018 | 10:02

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Põlvas ja Võrus. Kokku saadeti märgukiri 16-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 13 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 11 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti neljas ärimajas ettekirjutuste täitmist, ühes tuvastas keeleametnik, et kõik ettekirjutused on täidetud. Kolme ärimaja haldajaga lepiti kokku ettekirjutuse tähtaja pikendamine. Kolmes Tallinnas asuvas hotellis tuvastati, et ettekirjutus on täidetud osaliselt, ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kolmes hotellis toimus esmakontroll, tuvastatud keeleseaduse rikkumiste kohta saadetakse äriühingutele märgukiri. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus Maxima Eesti OÜ töötajate eesti keele oskuse kontroll. Linnamäe Maxima XXX kaupluses vormistati 16 esmakontrolli akti (neist 1 korras) ja 40 järelkontrolli akti (neist 5 ettekirjutusega). Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus, 35 töötaja suhtes lõpetati menetlus seoses töölepingu lõpetamisega. Lõppes keelekontroll Smuuli Maxima XX kaupluses, kus on 54-l töötajal keeleinspektsiooni ettekirjutus, neist 13 sunniraha hoiatusega.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kuus esmakontrolliakti (neist 2 ettekirjutusega) ning 5 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Viiele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Jätkus järelkontroll Ida Päästekeskuse Jõhvi, Narva-Jõesuu ja Narva päästekomandos, kus tehti viiele päästjale ettekirjutus ja sunniraha hoiatus, samuti rakendati sunniraha. Kahe päästja keeleoskus vastas kehtestatu nõudele.

Sel nädalal andis Ilmar Tomusk intervjuu Raadio Vaba Euroopa Ukraina büroo telestuudiole, Merle Loodus-Adamson andis keeleseaduse alaseid selgitusi Läti raadiole.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kopli Ametikoolis kontrolliti ühe uue töötaja eesti keele oskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutaval tasemel eesti keele eksam.

Tallinna Raadiku Lasteaia 45-st töötajast kutsuti keelekontrolli 16, neist 13-le tehti ettekirjutus, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja 4 töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust ning saadeti koolitusfirmale kiri õppekavas olevate puuduste kõrvaldamiseks. Kahe keelefirma taotlused uute õpetajate lisamiseks said heakskiidu. Pärast ühe Tallinnas asuva keelefirma külastust koostati eelakt, mis saadeti firmale tutvumiseks.