Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22.-26. mai 2017

29.06.2017 | 11:17

Lõppenud nädalal kontrolliti Tallinna Mustakivi Konsumi töötajate keeleoskust, seitsmest kontrollitud töötajast valdab üks eesti keelt nõutaval tasemel, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama, viis töötajat peavad sooritama eesti keele tasemeeksami.
    • Jaga

Neljale Hiltoni hotelli teenindajale tehti ettekirjutus õppida eesti keelt ja sooritada keeleeksam, hinnati ühe korteriühistu juhatuse liikme eesti keele oskust.

Avalikku teavet kontrolliti Tallinnas, Sillamäel ja Lõuna-Eestis, ettekirjutus viia avalik teave kooskõlla keeleseaduse nõuetega tehti 13-le äriühingule. Ettekirjutus tehti ka venekeelse kontserdireklaami kohta, mis enne kontserdi toimumist täideti. Teema leidis meedias aktiivset kajastamist.

28.05.2017 käis Ilmar Tomusk külas Vikerraadio keelesaates, kus oli juttu Keeleinspektsiooni tegemistest.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lõppes järelkontroll Tallinna Paekaare Lasteaias, kus 14-st töötajast neli peavad sooritama eesti keele eksami, kahele on tehtud sunniraha hoiatus ning ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Sõbrakese Lasteaias kontrolliti 20 töötaja eesti keele oskust, neist üks lasteaednik peab oma eesti keele oskust täiendama, 14 töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Ühtlasi tehti 11-le ettekirjutuse saanud töötajale hoiatus selle kohta, et kui määratud tähtajaks ei ole ettekirjutus täidetud, võib keeleametnik rakendada nende suhtes sunniraha.

Sillamäe lasteaias Päikseke kontrolliti 14 töötaja tegelikku eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist, kümne töötaja keeleoskus ei vasta keeleseaduse nõuetele, nad peavad sooritama eksami, kuuele lasteaednikule tehti sunniraha hoiatus.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi 29-st õpetajast peab üks sooritama C1-taseme eksami, sest õpetab ainet eesti keeles.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal koostasid keeleametnikud kokkuvõtte ühe Ida-Virumaa koolitusfirma külastusest ja edastasid oma ettepanekud firma esindajale.

Kontrolliti viie keelefirma veebilehtede vastavust täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele, rikkumisi ei tuvastatud.

Teadmiseks

Ajavahemikul 5.05-25.05 oli inspektsiooni meiliserveris rike, mistõttu võisid mõned meile saadetud kirjad või kaebused jääda vastuseta. Kui olete saatnud sel ajavahemikul inspektsioonile kirja ega ole sellele vastust saanud, palume võimalusel saata see uuesti.