Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22.–26. jaanuar 2024

26.01.2024 | 15:06

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Haaberstis, Lasnamäel, Mustamäel), Harjumaal Järvekülas ja Kohtla-Järve Ahtme piirkonnas. Tuvastati 16 keeleseaduse rikkumist, 13 varasemast ettekirjutusest olid kaheksa täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kümne ettevõtte veebilehte, neist seitse olid korras, kolmele ettevõttele saadeti märgukiri: kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia kooskõlla keeleseaduse nõuetega. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et viiest ettevõttest neli on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati. Ühele ettevõttele saadeti meeldetuletuskiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OÜ S.K. Rakvere Hooldekodu, Väike-Maarja Hooldekodu, OÜ Euroapteek Majaka Apteek ja Quik Chef OÜ kokku 52 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. Vaid kolme töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Ka bussijuhtide keelekontrollid toimusid sel nädalal kaebuste lahendamiseks. AS SEBE bussijuhtide eesti keele oskuse kontrollimisel leidis kaebus kinnitust, mõlemale bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mitte täitmise korral on ühe töötaja suhtes õigus rakendada sunniraha.
A1M OÜ A1000 Market kaupluses tehti ühele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Rimi Eesti Food AS-i Kärberi kaupluses tehti ettekirjutus ühele töötajale; kui töötaja ei soorita eesti keele eksamit määratud ajaks, on keeleametnikul õigus rakendada tema suhtes sunniraha.
SA Narva Haiglas vormistati 11 esmakontrolli akti, neist viis olid korras (töötajate eesti keele oskus vastab nõuetele) ning kuuele kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus. Järelkontrolli käigus pikendati seitsmel töötajal senise ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla õenduskliinikus toimus keeleoskuse järelkontroll, mille käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega ühel töötajal, kellele tehti ka sunniraha hoiatus. Esmakontrolli käigus vormistati kümme akti, neist üks oli korras, kahele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ja seitsmele ettekirjutus sooritada eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleoskuse kontroll toimus Järveküla koolis, kus tehti kahele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samuti vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuetega seotud päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust koolitaja(te) lisamiseks, kõik kolm koolitajat said Keeleametilt heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja