Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.–25. veebruar 2022

25.02.2022 | 14:43

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel, sh Ümera Keskuse piirkonnas), Valgas ning Jõhvis. Tuvastati 17 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist viis tehti korda kohe suulise menetluse käigus, 12 firmale saadeti märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 26 varasemast ettekirjutusest olid 15 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kaheksa ettevõtte veebilehte, neist seitse olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasematest ettekirjutustest oli kaks täidetud, neljal ettevõttel pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Arvestades olukorda riigis kontrollitakse keeleoskust pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Maxima Eesti OÜ Tartu Kalda 32 kaupluse, Anne 57 kaupluse ja Anne 40 kaupluse, Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Kooli ja Narva Paemurru Spordikooli töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 154 kontrollitavast 63-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse märtsis.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti MTÜ Loomade Hoiupaiga veterinaararsti eesti keele oskust; kontrollitavale selgitati keeleseaduse nõudeid ja tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kontroll jätkub märtsis.

Selver AS-i Kakumäe Selveris vormistati üks järelkontrolliakt menetluse lõpetamise kohta, kuna kontrollitavaga on tööleping lõpetatud.

Narva Noorte Meremeeste Klubis vormistati kolm järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta, sest töötajatega on tööleping lõpetatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Lasteaias Ojake tehti kolmele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrollis pikendati kuue töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, neile tehti sunniraha hoiatus ja viie töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, keelefirmale saadeti ettepanekud õppekava täiendamiseks.